Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Identifiering av anbudsgivare/anbudssökande före tidsfristen har gått ut enligt 12 kap. 10 § LOU

Hej,

Jag undrar om bestämmelsen i 12 kap. 10 § LOU, som handlar om att upphandlande myndighet inte får ta del av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för anbudsansökningarna respektive anbuden har gått ut, även innefattar ett förbud mot att den upphandlande myndigheten tar del av vilka som lämnat anbudsansökningarna eller anbuden före tidsfristen för respektive har löpt ut?

Tacksam för snabbt svar!

Kommentarer

 • Hej Caroline,

  Om jag förstått dig rätt gäller din fråga om den upphandlande myndigheten får ta del av leverantörernas identitet före tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud har gått ut i det fallet att identiteterna framgår på annat sätt än av innehållet i anbuden respektive anbudsansökningarna.

  Det kan i sammanhanget nämnas att en upphandlande myndighet som huvudregel ska använda elektroniska medel när den kommunicerar med leverantörer under en upphandling. Det är därmed ett krav att anbud alternativt anbudsansökningar ska lämnas in elektroniskt, förutsatt att det inte är frågan om vissa undantagssituationer (se 12 kap. 1–5 §§ LOU). Idag finns ett flertal elektroniska upphandlingsverktyg på marknaden där den upphandlande myndigheten inte kan ta del av vilka som lämnat anbudsansökningarna respektive anbuden innan respektive tidsfrist har gått ut. I sådana fall behöver den upphandlande myndigheten inte hantera den nu ställda frågan.

  Det finns tyvärr inget klart svar på frågan om den upphandlande myndigheten får ta del av leverantörernas identitet om den kommit upphandlande myndigheten till känna på annat sätt än av innehållet i anbuden respektive anbudsansökningarna. Frågan är om sådana uppgifter är en del av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden enligt 12 kap. 10 § LOU.
   
  Till stöd för att förbudet inte omfattar leverantörernas identitet som framgår på annat sätt än av innehållet i anbuden respektive anbudsansökningarna är att leverantörernas identitet ofta framgår av det fysiska emballagematerialet (i form av kuvert eller kartong) vid anbudsansökningar och anbud i fysisk form. Emballaget sparas i regel inte ens under utvärderingen vilket talar för att sådan identitetsinformation inte kan anses vara en del av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden.

  Skulle förbudet omfatta uppgifterna kan det dessutom konstateras att det skulle vara svårt för den upphandlande myndigheten att upprätthålla ett sådant förbud vid anbudslämning i fysisk form (till exempel i form av brev). Idag är det vanligt att anbudsgivare tydligt på omslagsemballaget till anbud klargör sin identitet trots att upphandlande myndigheten uttryckligen ställt krav på anonymiserat emballage. Ytterligare ett exempel där det skulle vara svårt att upprätta ett sådant förbud är vid anbud med e-post eftersom anbudsgivarens identitet framgår av e-postmeddelandet även innan den upphandlande myndigheten öppnat anbudet.

  Vänligen notera att det i upphandlingar råder absolut sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fram till dess att tilldelningsbeslut fattats eftersom anbudsgivarens identitet är en uppgift som rör anbud. Den absoluta sekretessen innebär ett ovillkorligt förbud mot att röja uppgifter rörande de inkomna anbuden. Med röjande av sekretessbelagda uppgifter avses att en uppgift blir känd utanför myndighetens gräns.

  Även om det är oklart om det finns ett förbud mot att ta del av anbudsgivarnas identitet före tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud har gått ut kan det vara lämpligt att den upphandlande myndigheten försöker undvika att så sker med hjälp av ett elektroniskt upphandlingsverktyg. Detta för att minska risken för att ovidkommande hänsyn tas samt för att minska risken för att röja uppgifter som omfattas av absolut sekretess.

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej Gustav,

  Tack för dina synpunkter! Jag håller med dig i att det är oklart vad som omfattas av lagtexten. Det verkar som att vissa elektroniska upphandlingsverktyg spärrar identitetsuppgifter fram tills dess att anbuden får öppnas, och att vissa elektroniska upphandlingsverktyg inte gör det.

  Till stöd för att leverantörernas identitet borde innefattas i lagtexten är att om upphandlande myndighet kan se vilka som hitintills lämnat in anbud kan de ringa runt till andra leverantörer och berätta denna information. Inom vissa branscher kan det få stor påverkan på utformningen av prissättningen för det fall en leverantörer får reda på att deras konkurrent har lämnat eller ännu inte lämnat anbud. Självfallet gör en upphandlande myndighet, som förfar på ovan nämnda sätt, sig skyldig till flertalet brott mot upphandlingslagstiftningen, inte minst likabehandlingsprincipen.

  Men faktum är att möjligheten att förfara på detta sätt finns med vissa elektroniska upphandlingsverktyg och jag har fått indikationer på att upphandlande myndigheter tar del av anbudsgivarnas identitet innan sista tidpunkt för inlämning. Huruvida de informerar andra leverantörer om de inkomna anbudsansökningarna/anbuden låter jag vara osagt.

  Det här betyder ju att trots att vi går från e-post och brev som inlämningsmetod, där identitet inte alltid går att dölja, till elektroniska upphandlingsverktyg så verkar det som att vi inte blir av med detta problem, om inte alla företag bakom elektroniska upphandlingsverktyg reviderar sina verktyg.
  Caroline
 • Hej Caroline,

  Tack för ytterligare ett inlägg. Jag kan inte annat än instämma.

  Till ditt exempel kan det tilläggas att personen som röjer uppgifterna skulle kunna dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år (20 kap. 3 § brottsbalken).

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.