Till senaste kommentaren

Vad innebär beräkningsregeln om återkommande behov i 5 kap. 11 § LOU?

I våra riktlinjer för upphandling står det:
"Vid beräkning av värde ska hela avtalets löptid samt även eventuella optioner och förlängningsklausuler räknas in som om de kommer utnyttjas. Även liknande kontrakt som återkommer under en tolvmånadersperiod ska läggas samman vid beräkningen. Moms/mervärdeskatt ska inte medräknas. Upphandlingen får inte delas upp i syfte att kringgå en eller flera regler".

Är det korrekt att det står "som återkommer under en tolvmånadersperiod" eller borde det stå "som återkommer under räkenskapsåret"?

Detta regleras ju av LOU 5 kap. 11 § men förefaller något svårtolkat enligt mig då flera alternativ verkar vara möjliga.

I LOU 19 kap. 8 § (upphandlingar under tröskelvärdet) står istället:
"Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret".

Går det förenklat säga att man ska se till räkenskapsåret oavsett om upphandlingen är över eller under tröskelvärdet eller vad gäller?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej!

  Till att börja med kan Upphandlingsmyndigheten tyvärr inte tolka hur en enskilds upphandlande myndighets riktlinjer för upphandling ska förstås. En sådan tolkning bör i första hand göras av myndigheten som antagit riktlinjerna. Vi kan däremot redogöra för hur de lagrum du hänvisar till ska förstås och tillämpas. Jag är dock osäker på om de riktlinjer som du återger gäller för all typ av upphandling, eller om de endast avser riktlinjer för direktupphandling.

  Syftet med bestämmelserna om beräkning av en upphandlings värde i 5 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) är att uppskatta om värdet av en upphandling överstiger eller understiger tröskelvärdet. Beräkningen enligt 5 kap. 11 § LOU ger alltså endast svar på om upphandlingen ska följa de direktivstyrda eller de icke direktivstyrda reglerna.

  Den beräkning som avses i 19 kap. 8 § LOU blir aktuell först när beräkningen i 5 kap. LOU har resulterat i att upphandlingen inte överstiger tröskelvärdet. Beräkningen i 19 kap. LOU avser därmed endast att fastställa vilka bestämmelser i kapitlet som ska följas, det vill säga om värdet av upphandlingen understiger eller överstiger direktupphandlingsgränsen.

  5 kap. 11 § LOU används vid beräkning av tröskelvärdet vid varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas. Bestämmelsen har samma lydelse som i gamla LOU (2007:1091), dåvarande 3 kap. 10 §. I förarbetena framgår att den upphandlande myndigheten får välja mellan att beräkna kontraktet enligt punkt 1 eller punkt 2 i bestämmelsen, förutsatt att valet av beräkningsgrund inte görs i avsikt att kontraktet ska understiga tillämpligt tröskelvärde. En upphandlande myndighet kan alltså normalt sett välja mellan beräkningsgrunderna i bestämmelsen.

  Märk att punkt 1 avser kontrakt som redan har upphandlats och punkt 2 kontrakt som kommer att upphandlas i framtiden. Enligt beräkningsgrunden i punkt 1 får den upphandlande myndigheten välja om värdet ska beräknas utifrån liknande upphandlade kontrakt från den föregående tolvmånadersperioden eller det föregående räkenskapsåret. Beräkningsgrunden i punkt 2 utgår från den kommande tolvmånadersperioden efter den första leveransen. Om räkenskapsåret är längre än tolv månader ska det dock ligga till grund för beräkningen.

  Notera att beräkningsregeln i 5 kap. 11 § LOU alltså används för att bestämma om ett kontrakt ska upphandlas enligt de direktivstyrda eller icke direktivstyrda reglerna. Det är först efter att denna värdering har visat att de icke direktivstyrda reglerna är tillämpliga blir det relevant att bedöma om upphandlingen kan genomföras som direktupphandling eller inte.

  Om den upphandlande myndighetens riktlinjer istället gäller för hur värdet av en upphandling ska beräknas i förhållande till direktupphandlingsgränsen är det 19 kap. 8 § LOU som beräkningen ska utgå ifrån. Där framgår att den upphandlande myndigheten ska beakta direktupphandlingar av samma slag som gjorts av myndigheten under räkenskapsåret. Läs mer om vad som anses vara samma slag i inlägget Vad anses vara direktupphandlingar av samma slag? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  prop. 2006/07:128 s. 320 – den upphandlande myndigheten får välja mellan att beräkna kontraktet enligt punkten 1 eller 2 i 5 kap. 11 § LOU, förutsatt att valet av beräkningsgrund inte görs i avsikt att kontraktet ska understiga tillämpligt tröskelvärde.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.