Till senaste kommentaren

Går det att åberopa ett dotterbolags miljöledningssystem?

Hej,

Om vi ställer krav på att leverantören ska arbeta efter ett miljöledningssystem, kan vi då godkänna ett certifikatsintyg från en anbudsgivares moderbolag? Måste det i så fall finnas ett uttryckligt åtagande för dotterbolaget att följa samma ledningssystem eller på annat sätt koppling mellan moderbolagets certifikat och dotterbolagets verksamhet eller räcker moderbolagets intyg?

Hur ska man tolka domen Kammarrätten i Göteborg mål nr 1439-13? Skulle utgången ha kunnat bli en annan om det var moderbolag som hade intyget?

Kommentarer

 • Hej Charlotta!

  Allmänt om åberopande av annans kapacitet
  Det finns en möjlighet för leverantörer att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet som ställs i upphandlingsdokumenten. Även om det inte finns formella krav på förbindelserna leverantören och företagen emellan, så har leverantören bevisbördan för att den verkligen kommer att kunna förfoga över de åberopade resurserna. Ingen skillnad görs alltså mellan moderbolag och dotterbolag i upphandlingsrättslig mening när de åberopas som underleverantör. Bevisbördan för förfogande över de åberopade resurserna kan exempelvis uppfyllas genom att leverantören ger in ett åtagande från den åberopade enheten. Något krav på att bevisbördan uppfylls på det sättet finns dock inte.

  Rätten att åberopa annans kapacitet är vidsträckt
  I Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1439-13 uttalade kammarrätten att 11 kap. 12 § gamla LOU, vilket motsvarar 14 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU) ger leverantörer möjlighet att vid behov, och när det gäller ett visst kontrakt, åberopa andra företags kapacitet. Det framgår även, av bestämmelsen, att det är leverantörens sak att bedöma om det finns behov att åberopa denna kapacitet. LOU innehåller inte någon bestämmelse som inskränker denna rätt. Kammarrätten tog därmed fasta på bestämmelsens lydelse och uttalade det finns en skyldighet för den upphandlande myndigheten att beakta även andra leverantörers kapacitet om sådan åberopas. Mot denna bakgrund ansåg kammarrätten att leverantörens rätt att åberopa annans kapacitet inte kan inskränkas.

  Läs mer om detta i inlägget Kan myndigheten begränsa leverantörens möjlighet att åberopa annans kapacitet? i vår Frågeportal.

  Kvalitets- och miljöledningssystemen kan inte åberopas
  I ett senare mål gjorde Kammarrätten i Göteborg bedömningen att kvalitets- och miljöledningssystemen utarbetas individuellt för det enskilda företaget och att det är endast detta företag som anses bundet av de aktuella systemen. Krav på att anbudsgivaren ska ha sådana ledningssystem utgör kvalitetskrav och innebär enligt kammarrätten inte att anbudsgivaren ska ha en viss kapacitet för att kunna utföra tjänsten. Leverantören hade därmed inte rätt att åberopa ett annat företags miljö- och kvalitetsledningssystem. Både kammarrätten och förvaltningsrätten kom alltså fram till att ett annat företags kvalitet- och miljöledningssystem inte är bindande för anbudsgivaren. Det kan förstås som att ett krav på att ett företag ska ha ledningssystem av en viss standard är en egenskap av sådan kvalitativ betydelse att den bara kan uppfyllas av den leverantör som har systemet (se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3914–14). Se även Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 573-576–18.

  Syftet med krav på kvalitets- och miljöledningssystem är att leverantören ska arbeta i enlighet med vissa standarder. Enbart det faktum att leverantören ges tillgång till det åberopade företagets ledningssystem är därför inte tillräckligt för att kunna använda sig av bestämmelsen om leverantörers åberopande av andra företags kapacitet enligt domstolens resonemang i det senare målet.

  En bedömning måste göras i det enskilda fallet utifrån vad som faktiskt åberopas. Relevant för bedömning bör vara om det endast är miljöledningssystemet som åberopas eller om det också är annan kapacitet som åberopas i samband med detta. Exempelvis, för att den upphandlande myndigheten ska kunna förlita sig på att uppdraget kommer att utföras i enlighet med relevanta standarder, måste intyget visa att leverantören ges tillgång till personal hos det åberopade företaget som kan leda och kontrollera arbetet och säkerställa tillämpningen av de åberopade ledningssystemen.

  Angående Kammarrätten i Göteborgs bedömning i det ovan beskrivna målet, så anser jag personligen att det är anmärkningsvärt att domstolen menar att krav på att anbudsgivaren ska ha kvalitets- eller miljöledningssystem utgör ett ”kvalitetskrav” och inte ett krav på viss kapacitet då reglerna om ledningssystem återfinns i kapitlet om kvalificeringskrav i LOU. I upphandlingar används kvalitetskrav typiskt sett för att reglera nivån på det som ska levereras, det vill säga kvalitén på tjänsten. I den aktuella upphandlingen utgjorde dock kraven på verksamhetssystem kvalificeringskrav, det vill säga krav kopplade till leverantörens förmåga att utföra tjänsten.

  Möjligheten att åberopa ett annat företags ledningssystem beror på hur kravet är formulerat
  I Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1450-1452-20 bekräftar domstolen att det kan vara möjligt att i anbudet hänvisa till att anbudsgivaren arbetar efter ett ledningssystem som visserligen är upprättat för ett annat företag men som anbudsgivaren själv arbetar efter och tillämpar. Detta även om det inte är ett koncernbolags ledningssystem som åberopas. En förutsättning är dock att den aktuella upphandlingsdokumentationen inte uttryckligen innehåller någon begränsning i detta avseende och att anbudsgivaren, i anbudet, kommer in med efterfrågad redovisning och bevisning.

  Det aktuella målet rörde förvisso krav på ett kvalitetsledningssystemet som antingen skulle vara certifierat på visst angivet sätt eller vara ett eget dokumenterat system. Hur stort utrymme som finns för anbudsgivare att åberopa annat företags ledningssystem måste avgöras utifrån hur kravet på ledningssystemet är utformat.

  Källhänvisningar
  • 14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – leverantörers åberopande av andra företags kapacitet
  • artikel 63 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – bevisbördan för förfogande över de åberopade resurserna exempelvis kan uppfyllas genom att leverantören ger in ett åtagande från den åberopade enheten
  • prop. 2015/16:195 s. 1096 – något krav på att bevisbördan uppfylls genom ett åtagande finns inte upp.
  Med vänlig hälsning,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Gäller samma sak om man inte ställer krav på ett ledningssystem men på olika delar som ingår i ett ledningssystem?

  Kan leverantörer svara att arbeta med dessa frågor enligt moderbolagets rutiner och riktlinjer?
  Lasse
 • Hej Lasse,

  Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra vilka krav som ställs i en upphandling och vad som krävs för att kravet ska anses vara uppfyllt.

  Upphandlande myndigheter får ställa krav på att leverantören ska inneha ett visst certifikat avseende kvalitets- eller miljöledningsstandarder, vilket är den situation mitt svar ovan handlar om. Vidare får myndigheter exempelvis ställa krav på teknisk kapacitet som kan bevisas med en beskrivning av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av leverantörens undersöknings- och forskningsresurser, och/eller information om de metoder leverantören använder för att säkra kvaliteten och de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet.

  Om ditt exempel inte rör krav på att anbudsgivaren ska inkomma med ett visst certifikat, utan endast en beskrivning av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten eller information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet, måste en bedömning göras i det enskilda fallet om de inkomna handlingarna uppfyller det aktuella kravet. Det finns mig veterligen som utgångspunkt inget hinder mot att den efterfrågade dokumentationen eller informationen om det systematiska miljöarbetet som avses i 15 kap. 11 § punkterna 4 och 8 lagen om offentlig upphandling (LOU) måste vara utarbetad av anbudsgivaren själv.

  Läs mer
  Läs mer om krav på miljölednings­system eller miljöskydds­åtgärder vid upphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 15 kap. 14–15 §§ första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlande myndigheter får ställa krav på att leverantören ska inneha ett visst certifikat avseende kvalitets- eller miljöledningsstandarder.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.