Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att åberopa ett dotterbolags miljöledningssystem?

Hej,

Om vi ställer krav på att leverantören ska arbeta efter ett miljöledningssystem, kan vi då godkänna ett certifikatsintyg från en anbudsgivares moderbolag? Måste det i så fall finnas ett uttryckligt åtagande för dotterbolaget att följa samma ledningssystem eller på annat sätt koppling mellan moderbolagets certifikat och dotterbolagets verksamhet eller räcker moderbolagets intyg?

Hur ska man tolka domen Kammarrätten i Göteborg mål nr 1439-13? Skulle utgången ha kunnat bli en annan om det var moderbolag som hade intyget?

Kommentarer

 • Hej Charlotta!

  I 14 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU) anges leverantörers rätt att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet som ställs i upphandlingsdokumenten. Den sista meningen i andra stycket uttrycker att även om det inte finns formella krav på förbindelserna leverantören och företagen emellan så har leverantören bevisbördan för att den verkligen kommer att kunna förfoga över de åberopade resurserna. Således görs ingen skillnad mellan moderbolag och dotterbolag i upphandlingsrättslig mening när de åberopas som underleverantör. I LOU-direktivets artikel 63 anges att bevisbördan för förfogande över de åberopade resurserna exempelvis kan uppfyllas genom att leverantören ger in ett åtagande från den åberopade enheten. Något krav på att bevisbördan uppfylls på det sättet ställs emellertid inte upp (se prop. 2015/16:195 s. 1096).

  I mål 1439-13 uttalade kammarrätten i Göteborg att 11 kap. 12 § gamla LOU (motsvarar 14 kap. 6 § LOU) ger leverantörer möjlighet att vid behov, och när det gäller ett visst kontrakt, åberopa andra företags kapacitet och att det framgår att det är leverantörens sak att bedöma om det finns behov att åberopa denna kapacitet. LOU innehåller inte någon bestämmelse som inskränker denna rätt. Kammarrätten tog därmed fasta på bestämmelsens lydelse och uttalade det finns en skyldighet för den upphandlande myndigheten att beakta även andra leverantörers kapacitet om sådan åberopas. Mot denna bakgrund ansåg kammarrätten att leverantörens rätt att åberopa annans kapacitet inte kan inskränkas.

  I ett senare mål gjorde kammarrätten i Göteborg bedömningen att kvalitets- och miljöledningssystemen utarbetas individuellt för det enskilda företaget och att det är endast detta företag som anses bundet av de aktuella systemen. Krav på att anbudsgivaren ska ha sådana ledningssystem utgör kvalitetskrav och innebär enligt kammarrätten inte att anbudsgivaren ska ha en viss kapacitet för att kunna utföra tjänsten. Leverantören hade därmed inte rätt att med stöd av 11 kap. 12 § ”gamla” LOU (motsvarar 14 kap. 6 § LOU) åberopa ett annat företags miljö- och kvalitetsledningssystem. Både kammarrätten och förvaltningsrätten fastställde alltså att ett annat företags kvalitet- och miljöledningssystem inte är bindande för anbudsgivaren. Det kan förstås som att ett krav på att ett företag ska ha ledningssystem av en viss standard är en egenskap av sådan kvalitativ betydelse att den bara kan uppfyllas av den leverantör som har systemet (se mål nr 3914-14). Se även Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 573-576–18.

  Syftet med krav på kvalitets- och miljöledningssystem är att leverantören ska arbeta i enlighet med vissa standarder. Enbart det faktum att leverantören ges tillgång till det åberopade företagets ledningssystem är därför inte tillräckligt för att kunna använda sig av bestämmelsen i 14 kap. 6 § LOU enligt domstolens resonemang i det senare målet. En bedömning måste således göras i det enskilda fallet utifrån vad som faktiskt åberopas, något som jag tyvärr inte kan göra inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal. Relevant för bedömning bör vara om det endast är miljöledningssystemet som åberopas eller om det också är annan kapacitet som åberopas i samband med detta. Exempelvis, för att den upphandlande myndigheten ska kunna förlita sig på att uppdraget kommer att utföras i enlighet med relevanta standarder, måste intyget visa att leverantören ges tillgång till personal hos det åberopade företaget som kan leda och kontrollera arbetet och säkerställa tillämpningen av de åberopade ledningssystemen.

  Angående domstolens bedömning i det ovan beskrivna målet, från kammarrätten i Göteborg mål nr 3914-14, så anser jag personligen att det är anmärkningsvärt att domstolen menar att krav på att anbudsgivaren ska ha kvalitets- eller miljöledningssystem utgör ett ”kvalitetskrav” och inte ett krav på viss kapacitet då reglerna om ledningssystem återfinns i kapitlet om kvalificeringskrav. I upphandlingar används kvalitetskrav typiskt sett för att reglera nivån på det som ska levereras, det vill säga kvalitén på tjänsten. I den aktuella upphandlingen utgjorde dock kraven på verksamhetssystem kvalificeringskrav, det vill säga krav kopplade till leverantörens förmåga att utföra tjänsten.

  Uppdaterad: den 29 maj 2019

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Gäller samma sak om man inte ställer krav på ett ledningssystem men på olika delar som ingår i ett ledningssystem?

  Kan leverantörer svara att arbeta med dessa frågor enligt moderbolagets rutiner och riktlinjer?
  Lasse
 • Hej Lasse,

  Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra vilka krav som ställs i en upphandling och vad som krävs för att kravet ska anses vara uppfyllt.

  Upphandlande myndigheter får ställa krav på att leverantören ska inneha ett visst certifikat avseende kvalitets- eller miljöledningsstandarder (se 15 kap. 14–15 §§ lagen om offentlig upphandling [LOU]), vilket är den situation mitt svar ovan handlar om. Vidare får myndigheter exempelvis ställa krav på teknisk kapacitet som kan bevisas med en beskrivning av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av leverantörens undersöknings- och forskningsresurser, och/eller information om de metoder leverantören använder för att säkra kvaliteten och de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet.

  Om ditt exempel inte rör krav på att anbudsgivaren ska inkomma med ett visst certifikat, utan endast en beskrivning av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten eller information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet, måste en bedömning göras i det enskilda fallet om de inkomna handlingarna uppfyller det aktuella kravet. Det finns mig veterligen som utgångspunkt inget hinder mot att den efterfrågade dokumentationen eller informationen om det systematiska miljöarbetet som avses i 15 kap. 11 § punkterna 4 och 8 LOU måste vara utarbetad av anbudsgivaren själv.

  Uppdaterad: den 3 juni 2019


  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.