Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Åberopande av annat företags kapacitet, måste underleverantören vara med vid utförandet?

När en anbudsgivare i anbud anger referensuppdrag där hela eller delar av uppdraget har utförts av annan leverantör och samtidigt anger att de avser att utföra aktuellt uppdrag i egen regi, kan de ändå åberopa annat företags kapacitet gällande referenserna? D v s kan ett annat företags kapacitet i form av referensuppdrag åberopas utan att företaget har för avsikt att använda företaget när kontraktet ska fullgöras? Ingen överenskommelse mellan företagen finns bifogad. Inga krav runt "åberopande av annat företags kapacitet" finns angiven i upphandlingsdokumenten.

Kommentarer

 • Hej Lena,

  Vi utgår från att det aktuella kravet som leverantören avser att uppfylla med angivande av ett annat företags referens avser ett kvalificeringskrav enligt 14 kap. LOU.

  Svaret beror på vilket kvalificeringskrav leverantören åberopar det andra företagets kapacitet för. När kapaciteten gäller sådana utbildnings- och yrkeskvalifikationer som avses i 15 kap. 11 § punkten 7 LOU får leverantören endast åberopa ett annat företags kapacitet om det företaget också kommer att utföra den tjänst eller byggentreprenad för vilken kapaciteten krävs (se 14 kap. 6 § första stycket LOU).

  En leverantör får alltså som huvudregel åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser teknisk och yrkesmässig kapacitet samt erfarenhet (se till exempel Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3576-16).

  Det finns fler undantag från ovan nämnda huvudregel som innebär att det i vissa fall inte är möjligt att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven i en upphandling. I praxis har också domstolen underkänt till exempel ett åberopande av underleverantörs kvalitets- och miljöledningssystem, se Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3914-14. I det aktuella fallet bedömde förvisso inte domstolen att ett sådant krav avsåg anbudsgivarens kapacitet att utföra en tjänst.

  Vidare har också EU-domstolen konstaterat att det kan finnas situationer där anbudsgivarens möjlighet att åberopa andra företags kapacitet kan begränsas i vissa fall, se mål C-324/14 punkterna 40 och 41 samt mål C-27/15 punkten 28. Se även punkten 33 i det sistnämnda rättsfallet där domstolen konstaterar att begränsningar för en anbudsgivare att åberopa andra företags kapacitet borde i vart fall ha angetts uttryckligen i anbudsinfordran.

  Det är leverantören som ska visa att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras (se 14 kap. 6 § andra stycket LOU). I LOU-direktivet anges att den bevisbördan exempelvis kan uppfyllas genom att leverantören ger in ett åtagande från det åberopade företaget (se artikel 63.1 i LOU-direktivet). Av praxis framgår att detta kan visas på en mängd olika sätt (se Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 240–13 och 2304–09, samt Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5945–13). Om inte leverantören kan visa att den kommer att förfoga över det andra företagets åberopade kapacitet är kravet inte uppfyllt. Leverantörens anbud ska då förkastas.

  Vi är inte säkra på vad du avser med meningen ”Inga krav runt 'åberopande av annat företags kapacitet' finns angiven i upphandlingsdokumenten”, men den upphandlande myndigheten behöver inte ställa några krav eller dylikt angående ”åberopande av annat företags kapacitet" eftersom dessa regler framgår av LOU. I vissa fall kan det dock vara lämpligt för en upphandlande myndighet att ställa som villkor i upphandlingen vid leverantörens åberopande av annat företags kapacitet. Av 14 kap. 8 § LOU framgår att den upphandlande myndigheten får kräva att det företag vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av kontraktet, om den kapacitet som åberopas avser kvalificeringskrav avseende ekonomisk och finansiell ställning. Dessutom får myndigheten kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras direkt av leverantören själv, om kontraktet avser en tjänst, en byggentreprenad eller ett monterings- eller installationsarbete inom ramen för en upphandling av en vara.

  Uppdaterad: den 5 april 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.