Till senaste kommentaren

Allmän handling - uppgift om beställningar efter avrop från ramavtal

Förutsättningen: I ett ramavtal så rangordnas leverantörerna genom rangordningsmodellen "först till kvarn". Priserna är fasta och lika för alla leverantörer. Ramavtalet gäller bemanningsläkare. Verksamheten är konkurrensutsatt inom ett system för vårdval.

Frågan: Har en leverantör som inte fått beställningen rätt att från myndigheten om de begär det få uppgift om vilken leverantör som fick beställningen?

Och även få uppgift om när de andras svar på förfrågningar inkom till myndigheten med datum och klockslag?

Kommentarer

 • Hej Jörgen,

  Vi kan inte med säkerhet avgöra om samtliga villkor är fastställda eller inte i det beskrivna upplägget och vi kan därför inte säga om tilldelningen av kontrakten enligt "först till kvarn" är en fördelningsnyckel eller om tilldelningen sker genom förnyad konkurrensutsättning. I svaret nedan utgår vi från att det är ett ramavtal med tilldelning genom förnyad konkurrensutsättning. Om vi har missuppfattat detta är du välkommen att återkomma.

  Läs mer om tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal i inlägget Ramavtal med eller utan förnyad konkurrensutsättning? i vår Frågeportal.

  Förfarandet vid en förnyad konkurrensutsättning
  Vid en förnyad konkurrensutsättning ska den upphandlande myndigheten bjuda in leverantörerna som är anslutna till ramavtalet att lämna nytt anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Den upphandlande myndigheten ska ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna anbud i varje särskilt kontakt. Tidsfristen ska även ta hänsyn till upphandlingens art och omfattning. Den upphandlande myndigheten får inte heller ta del av anbuden innan svarstiden löpt ut. Det kan med bakgrund av detta diskuteras huruvida det är möjligt att tillämpa ”först till kvarn”-principen vid tilldelning av kontrakt vid en förnyad konkurrensutsättning enligt LOU.

  Dokumentationsplikten
  Vilken dokumentation som krävs vid tilldelning av kontrakt som grundas på ett ramavtal beror på omständigheterna i det enskilda fallet. En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en förnyad konkurrensutsättning. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under den förnyade konkurrensutsättningens samtliga skeden. Det finns ingen dokumentationsplikt vid tilldelning av kontrakt enligt ett ramavtal när samtliga villkor är fastställda.

  Tilldelningsbeslut

  Vid en förnyad konkurrensutsättning ska en upphandlande myndighet snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet.

  Ta del av allmän handling

  Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen. I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

  Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska:
  1. förvaras hos myndigheten, och
  2. ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten.

  Den upphandlande myndighetens dokumentation (bland annat tilldelningsbeslut) kan alltså utgöra allmänna handlingar. En begäran om att få ta del av upphandlingens handlingar innebär att myndigheten behöver göra en regelmässig sekretessprövning.

  Om du är missnöjd med ett beslut om att inte få ta del av en allmän handling har du rätt att få ett skriftligt beslut där motiveringen till att något utlämnande inte skett framgår samt en besvärshänvisning, ett sådant skriftligt beslut kan överklagas till den domstol som är behörig att pröva frågan (vanligtvis kammarrätten). Dina möjligheter att överklaga beslutet och hur du går tillväga ska framgå i besvärshänvisningen.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 9 § lag 2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - förfarandet vid förnyad konkurrensutsättning
  • 7 kap. 9 § punkterna 1 och 3 samt 12 kap. 14 § LOU - dokumentationsplikten vid förnyad konkurrensutsättning
  • 12 kap. 12 § LOU - tilldelningsbeslut
  • 6 kap. 3 § andra stycket punkten 2 och 7 § första stycket punkten 1 offentlighet- och sekretesslagen (OSL) - besvärshänvisning och överklagan.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.