Till senaste kommentaren

Måste certifikat uppfylla vårt krav på att anbud ska vara på svenska?

I det flesta upphandlingar vi deltar i ställs det krav på att anbudets språk ska vara på svenska. Vad säger regelverket om eventuella certifikat och intyg med mera? Om dessa är på annat språk ex engelska eller annat nordisk språk kan det bli extremt dyrt att justera detta till svenska. Är det verkligen rimligt att kräva att exempelvis ett ISO certifikat ska översättas till svenska?

Kommentarer

 • Hej Lars!

  Ett obligatoriskt krav på svenska som anbudsspråk omfattar även intyg och andra dokument som bifogas anbudsformuläret.

  Kammarrätten i Jönköping har dock, med stöd av proportionalitetsprincipen, avstått från att strikt upprätthålla detta krav när två bilagor i form av certifikat för kvalitets- och miljöledningssystem delvis var avfattade på engelska. Domstolen menade att dokumenten var kortfattade och så pass okomplicerat skrivna så att alla borde förstå.

  Proportionalitetsprincipen innebär i detta sammanhang att den uppgift som medför diskvalificering måste vara relevant för upphandlingen och rimligen inte vara av oväsentlig betydelse. Det kan även tilläggas att vissa skyldigheter att godta vissa intyg som utfärdas av behöriga myndigheter i andra medlemsstater följer av principen om ömsesidigt erkännande.

  Genom Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2016 ref. 37 får det dock numera anses oförenligt med likabehandlingsprincipen att bortse från ett krav på att även sådana handlingar som ges in tillsammans med anbudet ska vara avfattade på anbudsspråket eller anbudsspråken i upphandlingen. Det spelar ingen roll om kravet i fråga är orimligt att upprätthålla.

  Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 897–14 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2502-19 – exempel på avvikelse från ett krav
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1547–14 – den uppgift som medför diskvalificering måste vara relevant för upphandlingen och rimligen inte vara av oväsentlig betydelse.
  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!

  Det du tar ställning till ovan är om UM har rätt att bortse från det föreskrivna språkkravet vid tilldelningsbeslutet. Men det första steget på vägen är ju att tillåta komplettering, om grund för det finns.

  Om UM har exempelvis krävt att få ett myndighetsintyg på engelska men får det på tyska, finns det då möjlighet att tillåta komplettering därigenom att anbudsgivaren lämnar intyget på engelska? (Det borde kunna ske antingen genom att den intygande myndigheten skriver ett intyg på engelska, eller att anbudsgivaren ordnar en auktoriserad översättning därav.)
  Henrik
 • Hej Henrik,

  En förutsättning för rättelse, förtydligande och komplettering av anbud är att anbuden inte ändras i sak. Åtgärden ska även vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna om likabehandling och öppenhet. Av likabehandlingsprincipen följer att anbud som huvudregel inte får ändras sedan tidsfristen för anbud har löpt ut.

  Det finns inte någon skyldighet för den upphandlande myndigheten att tillåta en rättelse av fel, förtydligande och komplettering. Det innebär att det i slutändan är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om rättelse av fel, förtydligande och komplettering ska tillåtas eller begäras i det enskilda fallet. Leverantören kan dock alltid framföra ett sådant önskemål.

  Läs mer
  Läs gärna mer om rättelse, förtydligande och komplettering i inlägget Rättelse av fel, förtydligande och komplettering - får man godkänna att anbudsgivare kompletterar? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  4 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – rättelse av fel, förtydligande och komplettering.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.