Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Anbudstid och offentliggörande på nationell nivå

Hej!

Vad jag har förstått innebär de nya bestämmelserna att det inte är tillåtet att annonsera en direktivstyrd upphandling i en nationell databas innan den är publicerad i TED (undantaget om den inte är publicerad i TED inom 48 timmar efter att de har mottagit annonsen).

Säg att vi bedömer att vi vid upphandling med öppet förfarande kan ha den minsta tillåtna anbudstiden (30 dagar under vissa givna förutsättningar). Måste vi då ha 32 dagars anbudstid för att ta höjd för annonseringshanteringen och uppfylla kravet på den minsta tillåtna anbudstiden eller räknas anbudstiden från den dag vi skickar annonsen för publicering?

Vänliga hälsningar

P-A Larsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej P-A!

  Bestämmelserna om minimifristerna för att komma in med anbud och anbudsansökningar utgår genomgående från ett angivet antal dagar räknat från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering (se 11 kap. 2, 3, 5 och 10 §§ LOU (2016:1145), jämför även formuleringen "från den dag då meddelandet om upphandling /.../ avsändes" i artikel 27 till 31 i LOU-direktivet).

  Det finns inte någon hänvisning till att tidsfristerna för att komma in med anbud skulle utgå från tidpunkten då annonsen offentliggörs, antingen i TED eller på nationell nivå, utan bestämmelsernas utformning är i princip oförändrade i den här delen i jämförelse med regleringen i gamla LOU (2007:1091). Vad som har ändrats är istället reglerna för när innehållet i annonsen kan offentliggöras på nationell nivå, vilket är en reglering som skiljer sig från regleringen av minimifristerna i LOU.

  I gamla upphandlingsförordningen (2011:1040) fanns en bestämmelse som angav att en upphandlande myndighet eller enhet inte på egen hand fick publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons innan den hade skickats till Kommissionen (se 7 § gamla upphandlingsförordningen, se även artikel 36.5 i gamla LOU-direktivet (2004/18/EG). Detta innebar att en upphandlande myndighet kunde offentliggöra innehållet en annons i till exempel en nationell databas direkt efter att den skickat annonsen, även om Kommissionen formellt hade mellan fem och 12 dagar på sig att sedan publicera annonsen i TED, beroende på hur annonsen skickats (se artikel 36.3 i gamla LOU-direktivet). I praktiken kunde utländska leverantörer således få kunskap om upphandlingen först några dagar efter att annonsen skickats och få en "kortare anbudstid", utan att det påverkade hur minimifristerna beräknades.

  Grunden för beräkningen av tidsfristerna har som sagt inte ändrats, utan vad som ändrats är istället reglerna för offentliggörande på nationell nivå. Istället för en regel som anger att en upphandlande myndighet inte får offentliggöra innehållet i en annons innan den har skickats, finns nu en regel som anger att en upphandlande myndighet inte på egen hand får publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons innan den har publicerats av EU:s publikationsbyrå. Myndigheten får dock offentliggöra innehållet, om den inte inom 48 timmar från det att publikationsbyrån bekräftade att annonsen tagits emot har fått någon underrättelse från publikationsbyrån om att publicering har skett (se 9 § upphandlingsförordningen (2016:1162), se även artikel 52 i LOU-direktivet). Det är med andra ord, som huvudregel, inte längre möjligt att ge nationella leverantörer information om innehållet i annonsen innan alla leverantörer kan få tillgång till samma information i TED. Annonserna ska offentliggöras senast fem dagar efter det att de skickats (se artikel 51.2 i LOU-direktivet), men publikationsbyrån kan givetvis publicera annonserna betydligt snabbare.

  Jag kan inte se att det skulle finnas någon skyldighet att räkna om minimifristerna med det senare offentliggörandet som utgångspunkt. Ur ett praktiskt perspektiv kan det dock vara lämpligt att vara medveten om att publiceringen kan dröja och att den upphandlande myndigheten företrädesvis bör ge information om upphandlingen i så god tid som möjligt. Som jag var inne på ovan är detta förvisso inte något nytt när det gäller utländska leverantörer, men det kan likväl vara värt att beakta i framtiden. När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud bestäms av den upphandlande myndigheten, ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden (se 11 kap. 1 § LOU). Det kan därmed finnas skäl att ange en längre anbudstid än minimifristerna, om det följer av huvudregeln i 11 kap. 1 § LOU (se prop. 2015/16:195 del 1 s. 635-636 del 2 s. 1060).

  I övrigt kan det nämnas att den upphandlande myndigheten i annonsen om upphandling ska ange såväl fristen för mottagande av anbud eller anbudsansökningar, som datum då meddelandet avsänts (se standardformulär 2 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986, samt artikel 49.1 och bilaga V del C punkterna 19 och 28 i LOU-direktivet).

  För att läsa mer om tidsfrister se inlägget Vad innebär det att sista anbudsdag infaller på en söndag?.

  Uppdaterad: den 26 februari 2018

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Tack för svaret.
  P-A Larsson
 • Hej,

  Jag har en följdfråga utifrån ovanstående svar.
  Vi som upphandlande myndighet annonserar direktivstyrda upphandlingar via en nationell databas. Denna skickar (som jag har förstått det) inte alltid annonsen direkt till TED, utan det kan bli exempelvis nästa dag. Är det då korrekt uppfattat att dag noll (0) vid beräkning av tidsfrister ska vara den dag då vi får meddelande från TED om att de har tagit emot annonsen för publicering och inte den dag då vi skickar annonsen till den nationella databasen?

  Ewelina
 • Hej,

  Jag önskar justera den följdfråga jag skickade in nyligen, då jag har fått besked om att bekräftelsen från TED om att de har tagit emot en annons, troligtvis inte sker automatiserat. Är det korrekt uppfattat att dag noll (0) vid beräkning av tidsfrister, är den dag då vi kan utläsa i loggen i den nationella databasen att annonsen har skickats till TED?

  Mvh
  Ewelina
 • Hej Ewelina,

  Jag tycker att relevant information för att besvara din fråga framgår av Antons svar ovan.

  Det är nästan korrekt uppfattat. Dag noll (0) är den dag annonsen om upphandling skickas (antingen via onlinetjänsten eNotices eller via e-Sender-systemet TED) till EU:s publikationsbyrå för publicering.​​​​

  Dagen den upphandlande myndigheten får ett meddelande om att publikationsbyrån har tagit emot annonsen för publicering saknar betydelse vid beräkning av tidsfristerna.

  Inte heller dagen den upphandlande myndigheten skickar annonsen till den nationella databasen för annonsering har någon betydelse vid beräkning av tidsfristerna. Om den nationella databasen ni använder inte skickar vidare er annons direkt till EU:s publikationsbyrå ska den upphandlande myndigheten beakta detta vid beräkningen av tidsfristerna.

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Följdfråga så att jag har förstått rätt. Är dag 0 den dag jag får meddelade från TED om att de mottagit annonsen?  
  Bo Käll
 • Hej Bo,

  Det beror på vilken tidsfrist du avser.

  Du har förstått rätt om du syftar på tidsfristen om 48 timmar för att den upphandlande myndigheten ska få offentliggöra innehållet på annat sätt än via TED. Den tidsfristen räknas från det att publikationsbyrån bekräftar att annonsen har tagits emot (se 9 § upphandlingsförordning (2016:1162)).

  När det gäller beräkning av minimifrister för att komma in med anbud räknas dag noll (0) dagen då annonsen om upphandling skickas (antingen via onlinetjänsten eNotices eller via e-Sender-systemet TED) till EU:s publikationsbyrå för publicering.

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.