Till senaste kommentaren

Kan leverantören ändra sitt pris i efterhand på grund av att den har missförstått uppdraget?

Hej!
En leverantör har i sitt anbud, på en viss position, uppgett dels timpris men också antal timmar för utförandet av en tjänst, i sitt anbud. Antal timmar x timpris utgör en mindre del av upphandlingens utvärderingssumma.
Under avtalstiden uppger leverantören att antalet timmar som angetts i anbudet (3 timmar) är helt fel och ett missförstånd av uppdraget och att det istället behövs ca 30 timmar för uppdraget. En förändring av kostnaden på den positionen från ca 2500kr till 290000kr, för just det uppdraget. Finns det någon möjlighet att tillmötesgå en sådan begäran, det syns tydligt i de övriga anbuden att det är ca 30 timmar som bör åtgå för utförandet av tjänsten och man kan anta att det är en missuppfattning av uppdraget från leverantörens sida (eventuellt en brist i beskrivningen i förfrågningsunderlaget). Den totala utvärderingssumman påverkas endast marginellt.

Kommentarer

 • Hej Ingela,

  Det saknas uppgifter i ditt exempel för att kunna få en klar bild över vad som faktiskt har avtalats mellan parterna. Enbart omständigheten att en prispost för ett visst uppdrag finns med i utvärderingen i en upphandling behöver inte nödvändigtvis betyda att parterna avtalar om att det uppdraget ska utföras för ett visst belopp. Det kan lika gärna handla om ett fiktivt uppdrag avsett att användas enbart i utvärderingen i upphandlingen. Sådana upplägg är vanligt förekommande i upphandlingar av ramavtal. Om det däremot är ett kontrakt som upphandlas avser upphandlingen just det som efterfrågas, och rimligen är det också det parterna sedan avtalar om.

  Om villkoren i det specifika uppdraget anses vara avtalat mellan parterna är leverantören civilrättsligt bunden att utföra uppdraget enligt villkoren i avtalet. Att leverantören själv har gjort en felaktig bedömning på grund av att den missförstått upphandlingsdokumenten bör som utgångspunkt sakna betydelse för leverantörens bundenhet till skyldigheterna som framgår av avtalet.

  Funderar myndigheten på att ändra det upphandlande avtalet måste myndigheten först utreda på det är möjligt. Vilka ändringar som är möjliga att göra framgår av 17 kap. 9–14 §§ LOU. Vilken bestämmelse som kan vara tillämplig beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Ändringsbestämmelserna är utformade på så sätt att de tar sikte på ändringar av avtalet i sin helhet, inte en del av avtalet. Till exempel ska ändringen av mindre värde beräknas på hela avtalets värde, inte en del av det. Om de specifika villkoren för uppdraget inte avtalats mellan parterna kan myndigheten utreda om det eventuellt inte är frågan om ändringar av avtalet utan enbart en tillämpning av det.

  Om det finns förutsättningar för att ändra avtalet och myndigheten väljer att gå vidare till förhandling om ändring av avtalet kan det ur ett affärsmässigt perspektiv vara relevant för den upphandlande myndigheten att inte acceptera leverantörens förslag till ändring rakt av, utan istället förhandla om ett mer förmånligt upplägg. Fallerar förhandlingarna kan myndigheten som utgångspunkt hålla fast vid villkoren i avtalet.

  Läs mer om ändringar av avtal i uppdragsrapporten Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.