Till senaste kommentaren

Ändring av tilldelningskriterier vid KPD respektive inrättande av innovationspartnerskap

På sidan 22 i Vägledning KPD (http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagledning/2010_1.pdf) finns följande citat:

”Tilldelningskriterierna får inte ändras efter att dialogfasen slutförts”

”Vid annonsering av konkurrenspräglad dialog ska tilldelningskriterierna framgå” 

”Hur tilldelningskriterierna ska utvärderas behöver emellertid inte anges förrän vid inbjudan till i dialog.”

Vi tolkar ovanstående citat som att det är möjligt att ändra de tilldelningskriterier som angetts vid annonsering under dialogfasen i en konkurrenspräglad dialog. Vi undrar om det också är möjligt att ändra utvärderingen av tilldelningskriterierna under dialogfasen, samt om samma förfarande är tillämpbart vid ett inrättande av innovationspartnerskap?

Kommentarer

 • Hej Malin,

  Till att börja med konstaterar jag att vägledningen är författad av Kammarkollegiet, varför det med säkerhet är svårt att säga hur man menar att innehållet ska förstås. Den är också skriven utifrån gamla LOU. En inte orimlig tolkning av texten, kopplat till upphandlingsreglerna i allmänhet är att kriterierna inte kan bytas ut under dialogfasen, se även 6 kap. 22 och 23 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). I författningskommentaren till 22 § anges följande:

  Paragrafen att myndigheten i något av upphandlingsdokumenten ska ange sina behov och krav. 
     I paragrafen slås också fast att tilldelningskriterierna ska anges i samma dokument som det där den upphandlande myndigheten anger sina behov och krav. Det är vidare inte tillräckligt att endast översiktligt ange innebörden av tilldelningskriterierna då det i paragrafen föreskrivs att innebörden av dem ska förklaras.” (prop. 2015/16:195 s. 1001–1002)

  Jag tror att citatet ”tilldelningskriterierna får inte ändras efter att dialogfasen har slutförts” du hänvisar till snarare avser behovet av att försöka hålla kriterierna öppna och funktionsinriktade av den anledningen att om man har angivit snävt formulerade kriterier i upphandlingsdokumenten och efter en dialog kommit fram till att kriteriet, som det då är formulerat, inte kommer att ge den effekt och det mervärde man tänkt sig från början, se till exempel följande skrivning på samma sida som du hänvisat till ”Därför är det viktigt att tilldelningskriterierna formuleras på ett ”brett” sätt som inte utesluter att den potentiellt bästa lösningen kan väljas efter det att dialogfasen har genomförts.”

  Vad gäller utvärderingen vid inrättande av innovationspartnerskap framgår av 6 kap. 33 § LOU vilken information som ska anges i upphandlingsdokumenten och av 6 kap. 34 § LOU framgår att förhandlingarna av anbuden inte får avse minimikraven eller tilldelningskriterierna. I 6 kap. 33 § framgår inte uttryckligen att tilldelningskriterierna ska anges i upphandlingsdokumenten, men det framgår såväl av 6 kap. 36 § LOU som i bilaga V till direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet), Del C, punkten 18 att kriterierna för tilldelning ska framgå av upphandlingsdokumenten.
  ​​​​
  Uppdaterad: den 21 augusti 2019


  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.