Till senaste kommentaren

Får man vid förlängning av ett avtal ändra vissa delar utan att göra en ny upphandling?

Hej!
Får man vid optionsförlängning av ett avtal ändra vissa delar utan att göra en ny upphandling? Vi är en förening som i ett avtals bilaga har rätt till att nyttja anläggningen i fråga som drivs av upphandlad entreprenör. Nu vill kommunen förlänga huvudavtalet (detta har bara gjorts muntligen med entreprenören) så som det är skrivet, med undantag av vårt förbehåll angående nyttjanderätten. Jag vill mena att uppdragsgivaren inte kan förlänga delar av avtalet och skriva om andra delar, utan att hela då ska gälla även under kommande optionstid. Föreslagen ändring innebär samtidigt fördelar för nuvarande entreprenör vilken i min mening skapar dem fördel som andra anbudsgivare inte får ta del av.

Kommentarer

 • Hej Åsa,

  Det finns bestämmelser om ändringar av kontrakt i lagen om offentlig upphandling (LOU). Beroende på vilken bestämmelse den upphandlande myndigheten stödjer sig på vid en avtalsändring kan det uppställas lite olika förutsättningar för att ändringen ska anses vara tillåten.

  I 17 kap. 10 § LOU berörs ändringar genom ändrings- eller optionsklausuler. Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och klausulen:
  1. har angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen,
  2. klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, och
  3. anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.
  Vidare får också ändringar av mindre värden göras enligt 17 kap. 9 § LOU. Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än
  1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
  2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om varuupphandling eller upphandling av tjänst, eller 15 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om upphandling av byggentreprenad.
  Det är också tillåtet att göra förändringar i kontrakt och ramavtal som inte är väsentliga, se 17 kap. 14 § LOU. En ändring ska anses vara väsentlig, bland annat om den
  1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen,
  2. innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet,
  3. medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller
  4. innebär byte av leverantör.
  Vad som ska avses med ett kontrakts eller ramavtals övergripande karaktär framgår inte av lagtexten, däremot kan jag rekommendera dig att titta på vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen som behandlar den frågan, samt andra frågeställningar som aktualiseras i samband olika typer av ändringar av avtal.

  Källhänvisningar
  17 kap. 8–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.