Till senaste kommentaren

Om åtskillnad mellan idéburna och privata utförare i valfrihetssystem

Hej!
Angående vilken information som enskilda får av upphandlande myndighet. I LOV 15 § står att
"Den upphandlande myndigheten ska till enskilda lämna information om samtliga leverantörer som den upphandlande myndigheten har tecknat kontrakt med inom ramen för ett valfrihetssystem. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig."

Om en kommun inte gör åtskillnad mellan idéburen (icke-vinstutdelande org) och privat utförare (vinstutdelande) i sin information om leverantörer borde man väl kunna hävda att den bryter mot ovan paragraf? Som enskild är det relevant att förstå att det finns både kommunala, privata och idéburna leverantörer att välja mellan?

Mvh
Victoria
Victoria Engman Broadley Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Victoria,

  Begreppet leverantör i LOV ska tolkas likadant som i LOU. En leverantör enligt LOV är alltså en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller tjänster i ett valfrihetssystem. En leverantör kan exempelvis vara ett företag, en privatperson, ideell organisation, kommun, landsting eller annan organisation.

  Av 9 kap. 1 § LOV framgår mycket riktigt det att den upphandlande myndigheten ska tillhandahålla information om leverantörerna i valfrihetssystemet som är saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Huvudmannen, det vill säga kommunen eller landstinget, har alltså ansvaret för att alla brukare, patienter eller invånare oavsett fysisk eller psykisk kapacitet får en så fullgod information som möjligt om vilka leverantörer hon eller han kan välja mellan.

  Att informationen ska vara saklig innebär att den ska vara konkurrensneutral och inte vara till fördel för någon eller några leverantörer eller för kommunens egenregiverksamhet. Informationen ska därutöver vara relevant. I författningskommentaren till bestämmelsen ges exempel på vad som kan vara relevant information. Det kan exempelvis vara information om vilka tjänster leverantörerna tillhandahåller, information om personalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet, språkkunskaper samt antalet anställda och antalet anställda omräknat till heltid. Vidare nämns att den enskilde bör få information om leverantörens verksamhetsmål och speciella inriktningar, personalkontinuitet samt resultat av brukarundersökningar.

  Att informationen ska vara jämförbar är viktig för att den enskilde ska kunna göra ett aktivt val. Det är därför viktigt att den upphandlande myndigheten i informationsmaterialet presenterar eventuella skillnader i inriktning och kompetens mellan leverantörerna.

  I sammanhanget kan det tilläggas principen om likabehandling måste beaktas, vilket kan påverka vilken information som är möjlig att lämna i det enskilda fallet. Om det finns en handläggare som ansvarar för att visa brukaren vilka leverantörer det finns att välja mellan inom ett valfrihetssystem är det mycket viktigt att handläggaren agerar konkurrensneutralt.

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och vi kan därför inte avgöra om informationen som den upphandlande myndigheten tillhandahåller är förenlig med kravet på relevant information i LOV. Om ni anser att så inte är fallet bör ni i första hand påtala det för den upphandlande myndigheten. Vidare är Konkurrensverket tillsynsmyndighet för LOV och har i uppdrag att uppmärksamma och förebygga regelöverträdelser. De tillhandahåller en tjänst som liknar vår Frågeportal, du hittar deras frågeforum här.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 3 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och prop. 2008/09:29 s. 139 – definition av leverantörsbegreppet,
  •  9 kap. 1 § LOV och prop. 2008/09:29 s. 145 – vad informationskravet innebär.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.