Till senaste kommentaren

Vad måste finnas med i annonsen vid upphandling?

Enligt 14 kap. 1 § tredje stycket LOU står det att myndigheten ska i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresse ange vilka kvalificeringskrav som ska tillämpas i upphandlingen och vilken utredning leverantörerna bör lämna in.

Innebär det att det är tvingande att ange detta i avsnitt III (annonsen) eller räcker det att man skriver "kvalificeringskrav framgår i upphandlingsdokumenten"?

Kommentarer

 • Hej Annika,

  Vilka uppgifter som ska finnas med i annonsen framgår dels genom bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU), dels genom de standardformulär som den upphandlande myndigheten ska skicka till TED. Den upphandlande myndigheten ska bland annat i annonsen eller i en inbjudan att bekräfta intresse ange vilka kvalificeringskrav som ska tillämpas i upphandlingen och vilken utredning leverantörerna bör lämna in.

  Vid upphandling över tröskelvärdet är obligatoriskt utforma annonsen enligt standardformulären för annonsering som framgår av Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (annonseringsförordningen). Exempel på standardformulär finns på SIMAP:s webbplats.

  Av bilaga II (standardformulär 2) avsnitt III i annonseringsförordningen framgår att meddelandet om upphandling enligt LOU bland annat ska innehålla villkor för deltagande avseende behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk kunskap och yrkeskunskap (teknisk och yrkesmässig kapacitet).

  För ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk kunskap och yrkeskunskap framgår det av annonseringsförordningen att det är möjligt att hänvisa till krav som framgår av upphandlingsdokumenten. Någon motsvarande möjlighet till hänvisning framgår inte för krav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet. Det framgår inte varför denna skillnad finns.

  Annonsen ska innehålla så pass mycket information att potentiella anbudsgivare kan avgöra om de ska ladda ner upphandlingsdokumenten i sin helhet eller inte (se exempelvis Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 11319–17). Att kraven på exempelvis ekonomisk och teknisk kapacitet preciseras i upphandlingsdokumenten påverkar inte de potentiella anbudsgivarnas möjlighet att skapa sig en sådan uppfattning (se exempelvis Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål nr 6084–14).

  I praktiken innehåller sällan annonser alla de uppgifter som anges i LOU, exempelvis gällande kvalificeringskrav avseende teknisk kapacitet, utan uppgifterna återfinns istället vanligen i övriga delar av upphandlingsdokumenten. Varför så är fallet kan vi inte att svara på. Det kan bero på att det ibland är olämpligt av praktiska skäl att ange den stora mängden information redan i annonsen.

  Hur mycket information annonsen ska innehålla är dock föremål för viss osäkerhet och inom ramen för Frågeportalen kan vi inte lämna något kategoriskt krav på frågan. En bedömning får göras i varje enskilt fall och i slutändan får rättstillämpningen avgöra vad som anses vara tillräcklig information i annonsen.

  Läs mer
  Läs mer om att annonsera på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 10 kap. 8–10 §§ och 14 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – exempel på vad som ska framgå av annonsen
  • 5 § upphandlingsförordning (2016:1162) – vid upphandling över tröskelvärdet är obligatoriskt utforma annonsen enligt standardformulären för annonsering
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (annonseringsförordningen)
  Med vänlig hälsning,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Är Upphandlingsmyndighetens rekommendation (om sådan kan lämnas) att skriva ut alla kvalificeringskrav i annonsen, i syfte att vara säker på att kraven i 14 kap. 1 § tredje stycket LOU uppfylls?

  Eller kan det vara tillräckligt att utifrån vad som framgår av Kommissionens genomförandeförordning 2015/1986 ta med kvalificeringskrav enligt 14 kap. 2 § även i annonsen, men i övrigt hänvisa till krav enligt upphandlingsdokument?

  Ewelina
 • Hej Ewelina,

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i frågan och kan därför inte lämna någon officiell rekommendation. I Frågeportalen tar Upphandlingsmyndigheten inte ställning i frågor där rättsläget är oklart. När Upphandlingsmyndigheten tar ställning i oklara rättsfrågor gör vi det i andra former, exempelvis i vägledningar och remissvar.

  I svaret ovan har ett antal tjänstepersoner på Upphandlingsmyndigheten bedömt att rättsläget är oklart och redogjort för sina alternativa tolkningar av vad som kan vara gällande rätt. Om vi finner stöd för att ändra vårt svar kommer vi att uppdatera det ursprungliga svaret.

  Utifrån vad som framgår av Kommissionens genomförandeförordning bör det räcka med endast ange kvalificeringskrav enligt 14 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet i annonsen och i övrigt hänvisa till upphandlingsdokumenten. Det finns givetvis inget hinder mot att ange alla kvalificeringskrav i annonsen. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.