Till senaste kommentaren

Är det jäv om en anbudsgivare anger ett referensuppdrag som utförts inom den egna koncernen?

I många upphandlingar anges att angivna referenter inte får vara i jävsförhållande och ej heller vara person inom gemensam koncern med anbudsgivaren.

I de fall någon liknande inte anges, hur ska den upphandlande myndigheten hantera ett angivet referensuppdrag där referenten är en person inom samma koncern som anbudsgivaren eller på annat sätt i jävsförhållande?

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Inledningsvis bör nämnas att jävsreglerna främst tar sikte på när en anställd eller förtroendevald anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna omfattar därmed som utgångspunkt inte privata aktörer sinsemellan.

  Det finns inget uttryckligt upphandlingsrättsligt hinder mot att en leverantör hänvisar till ett referensuppdrag som utförts åt ett bolag vars delägare har intresse i eller ingår i samma koncern som leverantören. Om ett referensuppdrag uppfyller den upphandlande myndighetens krav på referenser eller inte får alltså ytterst avgöras utifrån hur kravet är utformat i upphandlingsdokumenten.

  Utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen
  En upphandlande myndighet har en möjlighet att utesluta en leverantör som på ett otillbörligt sätt har försökt påverka den upphandlande myndighetens beslutsprocess eller som av oaktsamhet lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen. Det kan alltså finnas en möjlighet för den upphandlande myndigheten att utesluta en leverantör som lämnar vilseledande uppgifter om referensuppdrag.

  Ett exempel på vilseledande uppgifter skulle kunna vara att referensuppdraget aldrig har blivit utfört av leverantören eller att uppgifterna som referenterna lämnar inte motsvarar det faktiska utfallet för uppdragets utförande. Notera dock att innan en upphandlande myndighet beslutar om uteslutning så ska myndigheten ge leverantören tillfälle att inom en viss tid yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning.

  Sammanfattningsvis
  För att avgöra hur den upphandlande myndigheten ska hantera situationen att de referensuppdrag som lämnas kommer från samma koncern som anbudsgivaren måste en bedömning göras utifrån hur kravet är formulerat samt vad som i övrigt anges i upphandlingsdokumenten.

  Om ni är i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist inom den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Läs mer
  Läs mer om hur man kan förebygga korruption vid offentlig upphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar 
  • 13 kap. 3 § nionde punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlande myndighet kan utesluta leverantör som otillbörligt har försökt påverka beslutsprocessen
  • 13 kap. 4 § LOU – innan ett beslut om uteslutning fattas ska leverantören ges tillfälle att yttra sig över de omständigheter som myndigheter anser utgör skäl för uteslutning.
  Med vänlig hälsning,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.