Till senaste kommentaren

Annons vid ändring av avtal på grund av kompletterande beställningar?

Enligt 17 kap. 16 § LOU ska en kompletterande beställning annonseras. Vad ska annonsen innehålla och var ska den publiceras? Finns det några beloppsgränser som styr?

Kommentarer

 • Hej Erik!

  Vid ändringar av avtal genom kompletterande beställningar enligt 17 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU) eller oförutsebara omständigheter enligt 17 kap. 12 § LOU ska en annons skickas till EU:s publikationsbyrå för publicering i TED. Annonsen ska utformas enligt EU:s standardformulär 20 (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 bilaga XI, se även mallar på SIMAP:s webbplats) och skickas elektroniskt till EU:s publikationsbyrå för publicering i TED (se 2 och 5 §§ upphandlingsförordningen [2016:1162]). Av bilaga V del G till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) framgår vilka uppgifter annonsen ska innehålla.

  Annonsen får skrivas på valfritt EU-språk och får inte publiceras på egen hand eller på annat sätt offentliggöras innan den har publicerats av TED. Myndigheten eller enheten får dock offentliggöra annonsen, om den inte inom 48 timmar från det att TED bekräftade att annonsen tagits emot har fått någon underrättelse från TED om att publicering har skett (se 9 § upphandlingsförordningen).

  Rent praktiskt bör den upphandlande myndigheten kontrollera om sitt upphandlingsverktyg stödjer annonsering av ändringar av avtal. Om den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg saknar detta stöd kan den upphandlande myndigheten istället använda EU:s publikationsbyrås elektroniska verktyg eNotices för att upplysa om ändringen av avtalet i en annons. I eNotices kan den upphandlande myndigheten ta fram annonser enligt EU:s standardformulär och skicka dessa till EU:s publikationsbyrå för publicering i EU:s officiella tidning och TED. Man behöver registrera sig för att använda den kostnadsfria tjänsten.

  En kompletterande beställning får inte innebära att värdet av det ursprungliga kontraktet ökar med mer än 50 procent. Görs flera successiva ändringar ska denna begränsning tillämpas på värdet för varje enskild höjning (se även artikel 72.1 andra stycket LOU-direktivet).

  Läs mer
  Du kan läsa mer om ändringar i kontrakt och ramavtal i uppdragsrapporten Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – lagen om offentlig upphandling (LOU) – annonsering om ändring av kontrakt eller ramavtal
  • 17 kap. 11 § LOU – kompletterande beställningar
  • 17 kap. 12 § LOU – oförutsebara omständigheter.
  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!

  Är det korrekt uppfattat att annonsering gällande ändring av avtal/kontrakt alltid ska göras enligt EU:s standardformulär och skickas till TED, oavsett om upphandlingen från början var direktivstyrd (det vill säga över 135 000 Euro) eller till exempel en förenklad upphandling eller ett avropskontrakt och så vidare, så länge 17 kap. 11 eller 12 §§ LOU tillämpas? I 17 kap. 16 § LOU framgår inte vilka avtal/kontrakt som omfattas, innebär det då att detta gäller för samtliga kontrakt?
  Anna
 • Hej Anna!

  Standardformulär 20 ska endast användas vid kompletterande beställningar samt ändringar av kontrakt till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte kunnat förutse, vid upphandlingar över tröskelvärdet. Bestämmelsen gäller för alla typer av kontrakt, det vill säga inklusive kontrakt som grundas på ramavtal.

  Vidare har regeringen konstaterat att bestämmelserna om ändringar av kontrakt på det direktivstyrda området ger uttryck för allmänna principer som även är gällande vid icke direktivstyrd upphandling. Det faktum att 19 kap. LOU saknar hänvisning till 17 kap. 8–16 §§ LOU innebär inte att utrymmet för tillåtna ändringar är mindre vid upphandlingar enligt 19 kap. LOU, snarare tvärt om. I vilken utsträckning ett kontrakt under tröskelvärdet får ändras även i andra fall än sådana som är tillåtna enligt 17 kap. LOU får dock avgöras i rättstillämpningen (se prop. 2015/16:195 s. 858–859). Detta talar även för att annonsering av ändringar inte krävs vid upphandlingar enligt 19 kap. LOU.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.