Till senaste kommentaren

Kan teleundantaget tillämpas vid kommunalt bolags anslutning till ett företags fibernät?

Hej
Kommunens helägda dotterbolag har fått frågan om att kunna ansluta sig till fiberinstallation, mot en viss kostnad. Har bostadsbolaget möjlighet att ansluta sig utan att kringgå LOU
Bakgrunden är att företaget gräver runt och förbi bostadsbolagets mark och då fått frågan. Idag finns ingen uppkoppling i fastigheterna.
Det kan bli tal om ganska många fastigheter runt om i kommunen.
Vad gäller, föreligger det någon upphandlingsplikt enligt LOU?

mvh
anita

Kommentarer

 • Hej Anita!

  Som huvudregel råder upphandlingsskyldighet när en upphandlande myndighet anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt (1 kap. 2 § LOU). Det finns dock undantag i lagen som innebär att upphandling inte behöver ske i vissa fall. Ett sådant undantag är det så kallade teleundantaget.

  Enligt teleundantaget (3 kap. 6 § LOU) föreligger ingen upphandlingsskyldighet för anskaffningar som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att antingen tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller att för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.

  Med elektronisk kommunikationstjänst avses en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät. Det betyder att publika telenät, teletjänster och bredbandsnät omfattas av undantaget. Som allmänna kommunikationsnät anses också nät för överföring av TV- och radiosignaler samt nätverk för kabel-TV.

  För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att den upphandlande myndigheten tillhandahåller det allmänna kommunikationsnätet/den elektroniska kommunikationstjänsten. Vad som menas med begreppet tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät beskrivs i artikel 2 m) i ramdirektivet 2002/21/EG. Enligt artikeln avses etablering, drift, kontroll eller tillgängliggörande av ett sådant nät.

  Då bestämmelsen utgör ett undantag från lagens tillämpningsområde ska den enligt EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens praxis samt förarbetsuttalanden tolkas restriktivt. Det är den som gör gällande att teleundantaget får tillämpas som har bevisbördan för att det föreligger sådana omständigheter som medger detta.

  Enligt Konkurrensverkets yttrande (dnr 348/2014) kan teleundantaget till exempel bli aktuellt om en kommun eller ett kommunalt bolag, som driver ett bredbandsnät, köper in anläggningsarbeten för att gräva ner nya bredbandskablar i marken. Om en upphandlande myndighet däremot sluter avtal med ekonomiska villkor med en leverantör i syfte att leverantören ska tillhandahålla eller driva sådana nät eller tjänster för allmänheten som avses i 3 kap. 6 § LOU, omfattas dessa avtal följaktligen inte av teleundantaget.

  I förevarande fall sker etableringen, driften och kontrollen av nätet inte av det kommunala bostadsbolaget, utan snarare av bredbandsföretaget. Att de boende förvisso erbjuds bredband via fiber torde alltså inte vara tillräckligt för att utgöra ett sådant tillhandahållande som avses i teleundantaget, varför upphandlingsskyldighet sannolikt föreligger.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.