Till senaste kommentaren

Kan teleundantaget tillämpas vid kommunalt bolags anslutning till ett företags fibernät?

Hej

Kommunens helägda dotterbolag har fått frågan om att kunna ansluta sig till fiberinstallation, mot en viss kostnad. Har bostadsbolaget möjlighet att ansluta sig utan att kringgå LOU?

Bakgrunden är att företaget gräver runt och förbi bostadsbolagets mark och då fått frågan. Idag finns ingen uppkoppling i fastigheterna. Det kan bli tal om ganska många fastigheter runt om i kommunen.

Vad gäller, föreligger det någon upphandlingsplikt enligt LOU?

mvh
anita

Kommentarer

 • Hej Anita!

  Som huvudregel råder upphandlingsskyldighet när en upphandlande myndighet anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Det finns dock undantag i lagen som innebär att upphandling inte behöver ske i vissa fall. Ett sådant undantag är det så kallade teleundantaget.

  Enligt teleundantaget föreligger ingen upphandlingsskyldighet för anskaffningar som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att antingen tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller att för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.

  Med elektronisk kommunikationstjänst avses en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät. Det betyder att publika telenät, teletjänster och bredbandsnät omfattas av undantaget. Som allmänna kommunikationsnät anses också nät för överföring av TV- och radiosignaler samt nätverk för kabel-TV.

  För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att den upphandlande myndigheten tillhandahåller det allmänna kommunikationsnätet/den elektroniska kommunikationstjänsten. Vad som menas med begreppet tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät beskrivs i artikel 2 m) i direktiv 2002/21/EG. Enligt artikeln avses etablering, drift, kontroll eller tillgängliggörande av ett sådant nät.

  Då bestämmelsen utgör ett undantag från lagens tillämpningsområde ska den tolkas restriktivt. Det är den som gör gällande att teleundantaget får tillämpas som har bevisbördan för att det föreligger sådana omständigheter som medger detta.

  Enligt Konkurrensverkets yttrande dnr 348/2014 kan teleundantaget till exempel bli aktuellt om en kommun eller ett kommunalt bolag, som driver ett bredbandsnät, köper in anläggningsarbeten för att gräva ner nya bredbandskablar i marken. Om en upphandlande myndighet däremot sluter avtal med ekonomiska villkor med en leverantör i syfte att leverantören ska tillhandahålla eller driva sådana nät eller tjänster för allmänheten som avses i teleundantaget, omfattas dessa avtal följaktligen inte av teleundantaget.

  I förevarande fall sker etableringen, driften och kontrollen av nätet inte av det kommunala bostadsbolaget, utan snarare av bredbandsföretaget. Att de boende förvisso erbjuds bredband via fiber bör alltså inte vara tillräckligt för att utgöra ett sådant tillhandahållande som avses i teleundantaget, varför upphandlingsskyldighet sannolikt föreligger.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när LOU gäller
  • 3 kap. 6 § LOU – teleundantaget
  Uppdaterad: den 2 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Johan
 • Hej!

  Kan upphandlande myndighet som tecknat avtal med bredbandsbolag, och vid upphandling av kontrakt/avtal då följt LOU, därefter förlänga avtalet om det i det tecknade avtalet finns förlängningsklausul utan att vid förlängningstillfället följa LOU?

  Om det är möjligt att göra förlängning utan att följa LOU vid förlängningstillfället, eftersom möjligheten är inskriven i avtalet, kan detta då upprepas gång efter gång så länge möjlighet till det finns i avtalet?

  MVH Peter
  Peter
 • Hej Peter,

  Om det finns en förlängningsklausul i det upphandlade avtalet och detta villkor fanns med när upphandlingen genomfördes kan den tillämpas utan att avtalet behöver upphandlas på nytt. I en sådan situation tillämpas LOU, eftersom LOU även reglerar hur avtal får förlängas, men det krävs ingen ny upphandling.

  Vad gäller frågan om hur lång tid ett avtal kan förlängas med stöd av en förlängningsklausul hänvisar vi till inlägget Avtalets löptid: Kontrakt till vidare i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  17 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändrings- eller optionsklausuler i kontrakt eller ramavtal.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.