Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ansvar vid åberopande av annans ekonomiska kapacitet, skillnad mellan årsomsättning och kapacitet?

Hejsan,

Vi ska svara på en upphandling där det finns ett omsättningskrav på 250 MSEK/år. Vi omsätter strax under det så vi har för avsikt att åberopa ett annat bolags omsättning för att nå kravet. Min fråga är då vilket ansvar det åberopade bolaget tar när vi åberopar deras omsättning? Vilka krav kan UM ställa på dem?

Kommentarer

 • Hej Mats,

  Det företag vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig det ansvar som framgår av den förbindelse som finns mellan företaget och leverantören. Ansvaret kan således variera från fall till fall. Det finns inga formkrav för sådana förbindelser, men företagets åtagande gentemot leverantören ska åtminstone motsvara det som krävs för att leverantören ska kunna uppfylla det kvalificeringskrav vilket företagets kapacitet åberopas för. Notera dock att det är leverantören som ska visa att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras.

  Av 14 kap. 8 § LOU följer att en upphandlande myndigheten får kräva att det företag vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av kontraktet, om den kapacitet som åberopas avser ekonomisk och finansiell ställning.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej!
  Står precis i denna frågeställning nu. Men hur kan man som anbudsgivare förfoga över en åberopad parts historiska årsomsättning? Vilken funktion har det för UM?
  Niclas
 • Hej Niclas,

  Det är en bra fråga. Ingen kan förfoga över en historisk årsomsättning. Förhoppningsvis klargör det följande vad som gäller.

  Kvalificeringskrav och förmåga är två olika saker
  En upphandlande myndighet får ställa kvalificeringskrav för att säkerställa att leverantören har den allmänna ekonomiska och finansiella förmågan (kallas ibland ställning eller kapacitet) som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas (se 14 kap. 1 § LOU). Kvalificeringskrav med tillhörande beviskrav syftar alltså till att säkerställa att leverantören har en viss allmän förmåga. Det rör sig med andra ord om två olika saker.

  Ett exempel är krav på att leverantören ska ha en omsättning om 10 miljoner kronor och att leverantören ska visa det genom att bifoga sin senaste årsredovisning (se 14 kap. 3–4 § och 15 kap. 10 § LOU). En leverantör som uppfyller dessa två krav, det vill säga har en omsättning om 10 miljoner kronor och bifogar sin senaste årsredovisning, kan anses ha tillräcklig allmän förmåga för att kunna utföra uppdraget (om det inte finns andra kvalificeringskrav i upphandlingen). En viss omsättning är endast ett sätt att visa att leverantören har den ekonomiska och finansiella förmågan som den upphandlande myndigheten efterfrågar. Myndigheten kan exempelvis ställa ett omsättningskrav för att säkerställa att leverantören kan fullgöra uppdraget utan avbrott på grund av ekonomiska problem. Till exempel kan en relativt sett liten leverantör med i övrigt god ekonomi drabbas av likviditetsproblem om den tar sig an ett uppdrag som den inte har tillräcklig finansiell förmåga för, exempelvis på grund av den upphandlande myndighetens begärda betalningsvillkor (det är vanligt förekommande med efterskottsbetalning 30 dagar efter fakturadag).

  Vad innebär detta när leverantören åberopar andra företags kapacitet?
  En leverantör får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning (14 kap. 6 § LOU). För att återkoppla till exemplet ovan är det i själva verket inte det åberopade företagets årsomsättning som åberopas, utan dess kapacitet. För att utröna om det andra företagets kapacitet är tillräcklig ska kvalificeringskravet med tillhörande beviskrav uppfyllas. I exemplet skulle alltså leverantören i sitt anbud behöva visa att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras. I praktiken exempelvis sker det genom att leverantören ger in ett åtagande från det åberopade företaget, vanligtvis genom att leverantören bifogar ett samarbetsavtal i anbudet. För att utröna om de aktuella åberopade resurserna är tillräckliga behöver leverantören dessutom skicka in det andra företagets årsredovisning som visar en omsättning om 10 miljoner kronor. Uppfylls detta anses leverantören ha den allmänna ekonomiska och finansiella förmågan som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.