Till senaste kommentaren

Är antal hämtare av upphandlingsdokumenten en offentlig uppgift?

Hej,

I vårt upphandlingsverktyg kan vi från och med annonsering och under hela anbudstiden se hur många och vilka potentiella anbudslämnare som har hämtat ut förfrågningsunderlaget. Är dessa uppgifter offentliga?

Kommentarer

 • Hej Janne!

  Vi tolkar din fråga som att den avser om en upphandlande myndighet kan lämna ut uppgifter om vilka eller hur många anbud som kommit in, innan tilldelningsbeslut meddelats.

  Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör, eller till att anbuden offentliggjorts. Det innebär att uppgifter som rör anbud och anbudsansökningar inte får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet eller ansökningen innan alla anbud offentliggjorts, eller beslut om leverantör och anbud fattats (tilldelningsbeslut) eller när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel avbryter den.

  Det är inte tillåtet att innan dess lämna ut information om vem som har kommit in med anbud eller att ange hur många anbudsansökningar eller anbud som har inkommit.

  Sekretess gäller för uppgifter som kan tjäna till upplysning i vad mån visst anbud har infordrats eller avgetts eller som på annat sätt avser visst anbud.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – absolut sekretess under upphandling
  • prop. 1979/80:2 Del A s. 148 – om absolut sekretess i upphandling.
  Uppdaterad: den 20 juni 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Nja, frågan gällde inte riktigt det. Sekretessen kring inkomna anbud har jag kläm på.

  Frågan gällde uppgiften om hur många och vilka som har hämtat ut förfrågningsunderlaget under anbudstiden, det vill säga från annonsering till sista dag för anbud.
  Janne E
 • Jag tolkar hans fråga som att det är i upphandlingsverktyget möjligt att se vilka som är prenumeranter på upphandlingen, "potentiella anbudsgivare"
  Min fråga är; är den uppgiften ok att lämna ut?
  Det är ju inte detsamma som anbudsgivare.

  Louise
 • Hej,

  Jag vill upprepa vad min kollega har anfört i tidigare svar. Sekretess gäller också för uppgifter som kan tjäna till upplysning om att visst anbud har begärts eller lämnats in eller som på annat sätt avser visst anbud.

  Ett snarlikt scenario till den fråga ni ställt har behandlats i ett ärende hos JO (JO:s dnr 1085-2002). I det fallet hade en tjänsteman av misstag råkat skicka ut en sändlista (alltså en lista över vilka leverantörer som blivit inbjudna i upphandlingen) i samband med att upphandlingsdokumenten i upphandlingen begärts ut av en enskild. I det fallet ansåg JO att uppgiften (sändlistan) som skickats ut omfattades av sekretess, och därmed var således utlämnandet felaktigt, oaktat att uppgiften inte avsåg ett inlämnat anbud. I ett senare JO beslut (dnr 3208-2019), hade en tjänsteman lämnat ut en handling där potentiella anbudsgivares identiteter framgick. Handlingen omfattade en sammanställning av vilka frågor som ställts till regionen utan att bolagens identiteter hade avidentifierats. JO konstaterar att även en potentiell anbudsgivarens identitet omfattas av den absoluta sekretess som gäller i upphandlingsärenden och borde inte lämnats ut. Ett felaktigt röjande av sekretessbelagda uppgifter kan leda till påföljder utanför det upphandlingsrättsliga området.

  Uppdaterad: den 11 juni 2020

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.