Till senaste kommentaren

Är en upphandlande myndighet skyldig att avropa från ett ramavtal?

Hej,

Exempel:
Regionförbund X agerar som inköpscentral enligt LOU och avser efter genomförd upphandling teckna avtal. X uppdrar åt kommun A att upphandla ett IT-system åt kommun A, B, C och D. Upphandlingen fortgår och vid anbudsutvärdering vill kommun A dra sig ur upphandlingen för egen räkning. Alla kommuner räknas upp som avropsberättigade i avtalet.

Fråga:
Innebär ordet avropsberättigad att de måste avropa avtalet eller att de har möjlighet att avropa avtalet? (Med möjlighet menas då att om de inte tar den möjligheten så kan de upphandla samma system på egen hand och är därmed inte bunden till att nyttja detta avtal.)

Kommentarer

 • Hej Sofia!

  Frågan om huruvida en upphandlande myndighet är skyldig att avropa från ett ramavtal är främst av avtalsrättslig karaktär. Svaret på frågan beror ytterst på om samtliga villkor i ramavtalet är fastställda eller inte.

  Ramavtal med alla villkor fastställda är normalt ömsesidigt förpliktigande för parterna, medan ramavtal där alla villkor inte är fastställda inte är ömsesidigt förpliktigande. Med andra ord är en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande myndighet är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet.

  Är den upphandlande myndigheten bunden av ramavtalet till att endast köpa den aktuella tjänsten av ramavtalsleverantören skulle ett frångående kunna utgöra ett kontraktsbrott, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet.

  Det ligger i ramavtalets natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges. I enlighet med öppenhetsprincipen måste dock anbudsgivare ges sådan information att de på förutsebara grunder ska kunna avgöra vilka aktörer som kan förväntas användas sig av ramavtalet om behov uppstår.

  Frågan om en inköpscentrals möjlighet att binda tredje part har även berörts i bland annat Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 1857-12 (se även Konkurrensverkets yttrande i samma mål, dnr 285/2012) och Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 20882-12. Det bör dock noteras att rättsfallen utgår ifrån begreppet part såsom det är formulerat i 5 kap. 2 § gamla LOU, det vill säga kretsen av avropsberättigade upphandlande myndigheter. Se även Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 20094-12, mål nr 8272-13 och särskilt Kammarrätten i Stockholms mål nr 6450-15

  Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 513 ff. samt beaktandesats 61 i LOU-direktivet – frågan om huruvida en upphandlande myndighet är skyldig att avropa från ett ramavtal är främst av avtalsrättslig karaktär
  • prop. 2006/07:128 s. 160 – en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande myndighet är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6450-15 – det ligger i ramavtalets natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges.
  Uppdaterad: den 25 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,

  Anton
 • Hej,

  Ni skriver följande:

  "Ramavtal med alla villkor fastställda är normalt ömsesidigt förpliktigande för parterna, medan ramavtal där alla villkor inte är fastställda inte är ömsesidigt förpliktigande. Med andra ord är en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande myndighet är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet."

  Följdfråga: Kan en upphandlande myndighet teckna ett icke exklusivt ramavtal - rätt att avropa men ingen skyldighet - vid ramavtal där samtliga villkor fastställda? 

  I propositionen (jfr prop. 2006/07:128 s. 160) omnämns tre typer av ramavtal varav ett av dessa är "ramavtal som innehåller samtliga villkor för senare tilldelning av enskilda kontrakt men som inte är ömsesidigt förpliktande för parterna i avtalet (ej bindande ramavtal)".

  Tack för er tid.

  Amar Al-Djaber
 • Hej Amar,

  Denna frågeställning har behandlats i inlägget Ramavtal med oväntat låg beställning, bryter myndigheten mot avtalet? i vår Frågeportal.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.