Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är det företaget eller uppdraget som omfattas reglerna i LOU?

Hej!
Ett företag vinner ett större uppdrag i en offentlig upphandling. Anlitar sen en underentreprenör att utföra en del av detta uppdrag. Skall denna del omfattas av LOU?

Kommentarer

 • Hej Leif!

  Huvudregeln är att det står den vinnande leverantören fritt att nyttja underleverantörer i genomförandet av uppdraget. Generellt sett är alltså möjligheten för en anbudsgivare att använda sig av underleverantörer omfattande. Notera dock att olika typer av underleverantörer kan anlitas i upphandlingssammanhang:
  1. underleverantörer vars kapacitet åberopas
  2. underleverantörer som anbudsgivaren anlitar för att genomföra hela eller delar av uppdraget
  3. underleverantörer som endast utför olika tjänster för anbudsgivaren
  4. underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.
  Leverantörer har generellt sett en obegränsad rätt att åberopa extern kapacitet i form av underleverantörer (punkt 1 ovan) för att visa att man har tillräckliga resurser och kapacitet att utföra det uppdrag som upphandlingen avser, det vill säga uppfyller kvalificeringskraven. Däremot ska leverantören både kunna visa att den åberopade underleverantören har den efterfrågade kapaciteten/resursen men också att leverantören kommer kunna förfoga över den vid utförandet av det aktuella uppdraget.

  I övrigt reglerar i princip inte upphandlingsreglerna hur leverantörer får använda sig av underleverantörer i andra avseenden (punkt 2–4 ovan). Notera dock att den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten i vissa fall kan ställa särskilda krav vad gäller underleverantörer.

  Läs mer
  Läs mer om olika typer av underleverantörer i inlägget Vem är underleverantör? i vår Frågeportal. Läs även om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 14 kap. 6 § respektive 19 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – leverantörers åberopande av andra företags kapacitet
  • prop. 2015/16:195 s. 1095 –leverantören ska både kunna visa att den åberopade underleverantören har den efterfrågade kapaciteten/resursen och att leverantören kommer kunna förfoga över den vid utförandet av det aktuella uppdraget.
  Uppdaterad: den 17 september 2019

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!
  I inlägget ovan skrivs:
  Leverantörer har generellt sett en obegränsad rätt att åberopa extern kapacitet i form av underleverantörer (punkt 1 ovan) för att visa att man har tillräckliga resurser och kapacitet att utföra det uppdrag som upphandlingen avser, dvs uppfyller kvalificeringskraven (se 14 kap. 6 § respektive 19 kap. 23 § LOU). Däremot ska leverantören både kunna visa att den åberopade underleverantören har den efterfrågade kapaciteten/resursen men också att leverantören kommer kunna förfoga över den vid utförandet av det aktuella uppdraget (se prop. 2015/16:195 del 2 s. 1095).Däremot ska leverantören både kunna visa att den åberopade underleverantören har den efterfrågade kapaciteten/resursen men också att leverantören kommer kunna förfoga över den vid utförandet av det aktuella uppdraget.

  Frågan är hur ska leverantören styrka att:
  1. den åberopade underleverantören har den efterfrågade kapaciteten/resursen
  2. att leverantören kommer kunna förfoga över den vid utförandet av det aktuella uppdraget
  Tacksam för ett snabbt svar!
  Kristina
 • Hej Kristina!

  Fråga 1

  En leverantör får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Vid upphandlingar över tröskelvärdet måste den upphandlande myndigheten kontrollera uteslutningsgrunderna, de relevanta kvalificeringskraven och eventuella begränsningskriterierna för de enheter vars kapacitet åberopas. Hur den upphandlande myndigheten kommer att kontrollera detta framgår av upphandlingsdokumenten.

  Om den upphandlande myndigheten vid en kontroll funnit att företaget som åberopas befinner sig i en sådan situation att någon av de obligatoriska grunderna för uteslutning är uppfyllda eller om företaget inte uppfyller åberopade tillämpliga kvalificeringskrav ska myndigheten begära att leverantören byter ut det åberopade företaget.

  Företag vars kapacitet åberopas omfattas även av ESPD-systemet. En separat egenförsäkran måste därför i relevanta delar fyllas i och ges in för dessa företag, alternativt kan alla nödvändiga bevis ges in tillsammans med anbudet eller anbudsansökan. I skälen till LOU-direktivet förklaras detta med att uppgifterna om dessa företag ska kunna kontrolleras tillsammans med, och på samma villkor som, kontrollen av själva anbudsgivaren. Läs gärna mer om detta i vår vägledning om ESPD-systemet s. 15–17.

  Fråga 2
  Det finns inga formella krav på förbindelserna leverantören och företagen emellan, men leverantören har bevisbördan för att den verkligen kommer att kunna förfoga över de åberopade resurserna. I direktivet anges att den bevisbördan exempelvis kan uppfyllas genom att leverantören ger in ett åtagande från den åberopade enheten. Något krav på att bevisbördan uppfylls på det sättet ställs emellertid inte upp, men underleverantörens åtagande gentemot leverantören ska motsvara det som krävs för att leverantören ska kunna uppfylla det krav på exempelvis ekonomisk och finansiell ställning som anges i upphandlingsdokumenten (se prop. 2015/16:195 s. 1096 samt artikel 63 i LOU-direktivet).

  Läs mer
  Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats. I vår Frågeportal finns även fler inlägg om åberopande av annans kapacitet.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 11 § lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) – vid upphandlingar över tröskelvärdet måste den upphandlande myndigheten kontrollera uteslutningsgrunderna, de relevanta kvalificeringskraven och eventuella begränsningskriterierna för de enheter vars kapacitet åberopas
  • 14 kap. 7 § första stycket LOU samt prop. 2015/16:195 s. 1096–1097 – om begäran att leverantören byter ut det åberopade företaget
  • prop. 2015/16:195 s. 1096 och artikel 63 i LOU-direktivet – det finns inte något krav på att leverantören ger in ett åtagande från den åberopade enheten, utan bevisbördan kan uppfyllas på andra sätt.
  Uppdaterad: den 22 augusti 2019 

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.