Till senaste kommentaren

Är en leverantör bunden av sitt anbud om man av misstag har lämnat ett för lågt anbudspris?

Om man som leverantör har råkat lämna ett alldeles för lågt anbudspris och vinner upphandlingen och ska skriva kontrakt. Måste man utföra tjänsten för det låga priset som av misstag angavs i anbudet? I praktiken skulle detta innebära konkurs.

Finns det någon möjlighet för oss att dra oss ut affären eller höja priset med 30-40 procent?

Kommentarer

 • Hej!

  En anbudsgivare som lämnat anbud är bunden av sitt anbud i enlighet med dess innehåll under anbudets giltighetstid. Om en leverantör inte väljer att stå fast vid sitt anbud i det fall en upphandlande myndighet lämnar en giltig accept kan det få avtalsrättsliga konsekvenser, men en bedömning får ytterst göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, innehållet i anbudet och villkoren i upphandlingsdokumenten.

  Det är inte reglerat i upphandlingslagstiftningen vilka möjligheter den upphandlande myndigheten har att komma överens med en anbudsgivare om att den inte behöver vara bunden till sitt anbud. Det kan vara så att bundenheten till ett inlämnat anbud enbart är en avtalsrättslig fråga. Det kan dock vara så, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, att den upphandlande myndigheten skulle strida mot likabehandlingsprincipen om anbudsgivaren skulle tillåtas att återkalla sitt anbud. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

  En avgörande fråga är alltså om det finns en avtalsrättslig bundenhet till anbudet eller inte. I detta avseende bör man bland annat bedöma om leverantören har skrivit fel och om den upphandlande myndigheten borde ha uppfattat det. Om så inte är fallet, det vill säga att myndigheten är i god tro, är leverantören bunden till sin felskrivning (jämför 32 § avtalslagen). En bedömning behöver ske utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall.

  Om det inte finns någon avtalsrättslig bundenhet kan en upphandlande myndighet ompröva tilldelningsbeslutet eftersom det föreligger ett sakligt godtagbart skäl (se till exempel RÅ 2008 ref. 35 och RÅ 2009 ref. 43).

  Om det finns en avtalsrättslig bundenhet är givetvis anbudsgivaren bunden till sitt anbud. I den situationen kan anbudsgivaren till exempel inte vid avtalsskrivning vägra att acceptera de villkor som ställts upp i upphandlingen eller helt återkallar sitt anbud. Om den ändå gör det kan, och i vissa fall bör, det få vissa konsekvenser eftersom ett sådant agerande kan medföra att man behöver ingå avtal med en dyrare anbudsgivare. Leverantören kan då bli skyldig att betala skadestånd för sitt avtalsbrott.

  Vad som är klart är att parterna inte kan komma överens om att ändra priset i ett antaget anbud där parterna har ingått avtal utan att den upphandlande myndigheten har stöd i någon av ändringsbestämmelserna i 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Om en ändring sker utan stöd i ändringsbestämmelserna måste myndigheten genomföra en ny upphandling. Annars kommer denna överenskommelsen sannolikt att anses vara en otillåten direktupphandling.

  Läs mer
  Det finns även ett tidigare skrivet inlägg om bundenheten till tilldelningsbeslut, se Kan ett tilldelningsbeslut vara bindande för den upphandlande myndigheten?.

  Källhänvisningar
  10 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse om anbudets giltighetstid.

  Uppdaterad: den 25 september 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.