Till senaste kommentaren

Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling?

Är ett kontrakt/avtal som skrivs mellan ett kommunalt upphandlande bolag och leverantör offentlig handling?

Kan man till exempel som konkurrerande anbudsgivare kontrollera hur avtalet skrevs mellan vinnande anbudsgivare och upphandlande kommunalt bolag?

Finns det i så fall möjlighet att eventuellt överklaga eller pröva att ett kontrakt/avtal inte är i enlighet med hur kraven i själva upphandlingen ställdes?

Kommentarer

 • Hej Erik,

  Omfattas kommunala bolag av offentlighetsprincipen?
  För att en handling hos ett kommunalt bolag ska betraktas som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF) krävs det att kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över bolaget. I denna bestämmelse anges att kommunen anses utöva ett avgörande inflytande om kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner:
  1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
  2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
  3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
  Det är i första hand upp till bolaget i det enskilda fallet att avgöra om det omfattas av dessa bestämmelser eller inte. De flesta kommunala bolag omfattas dock av bestämmelserna.

  Om bolaget omfattas av de ovan angivna bestämmelserna kan en allmän handling, eller uppgifter i en allmän handling, antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. När en allmän handling begärs ut ska bolaget göra en självständig sekretessprövning.

  Överprövning av ett avtals giltighet
  Det är möjligt att överpröva giltigheten av ett kontrakt eller ramavtal under vissa förutsättningar. Du kan läsa mer om överprövning av avtals giltighet på vår webbplats.

  I ditt exempel nämner du omständigheten att avtalsvillkoren eventuellt inte skulle överensstämma med kraven och villkoren som angivits i upphandlingsdokumenten. Vissa ändringar av kontrakt och ramavtal är tillåtna att göra enligt ändringsbestämmelserna i 17 kap lagen om offentlig upphandling (LOU). En ändring som gjorts utan stöd i någon av dessa bestämmelser inte är tillåten utan att en ny upphandling genomförs. En otillåten ändring av ett avtal riskerar därmed att utgöra en otillåten direktupphandling.

  Källhänvisningar
  • tryckfrihetsförordningen (1949:105)
  • 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) - Det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
  • 17 kap. 9–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Är ett hyresavtal mellan ett helägt kommunalt bolag och en fristående skola att anses som offentligt. Om inte, var finns ett lagstöd för att sekretessbelägga avtalet?
  Hans-Erik Persson
 • Hej Hans-Erik,

  Vi kan inte se att din fråga berör offentlig upphandling eller statsstöd, varför frågan faller utanför Upphandlingsmyndighetens uppdrag. Nedan redogör vi dock vad som gäller generellt i fråga om allmänna handlingar hos kommunala bolag.

  Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till exempelvis en myndighet är offentliga. Regelverket är dock mer komplicerat vad gäller kommunala bolag. Vid varje begäran om att få ut en handling ska en prövning göras kring huruvida handlingen kan lämnas ut, helt eller delvis. För att sekretess ska föreligga måste det finnas stöd för detta i någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Denna prövning görs mot bakgrund av handlingens innehåll. Det är därför inte lämpligt att besvara frågan kring vilka handlingar som kan lämnas ut eller inte på förhand. Mot denna bakgrund kan vi tyvärr inte svara på vilka sekretessbestämmelser i OSL som eventuellt skulle kunna vara tillämpliga utifrån beskrivningen i din fråga.

  Om du har begärt att få ta del av en allmän handling och bolaget nekar att lämna ut handlingen eller en uppgift i handlingen ska bolaget informera dig om att du har en möjlighet att begära att myndigheten (bolaget) prövar frågan, och att det krävs ett skriftligt beslut för att beslutet ska kunna överklagas.

  Källhänvisningar
  • 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF) – handlingsoffentligheten
  • 2 kap. 2 § TF – begränsning i handlingsoffentligheten
  • 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) - exempelvis bolag som en kommun utövar ett bestämmande rättsligt inflytande över omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet i TF
  • 6 kap. 3 § tredje stycket OSL - den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas
  • 6 kap. 7 § OSL – överklagbara beslut vid begäran att få ta del av allmän handling eller uppgifter i allmän handling
  • 32 § förvaltningslag (2017:900) (FL) – motivering av beslut
  • JO 2008/09 s. 540 samt JO 2002/03 s.491) – även om kommunala bolag inte omfattas av samtliga regler i FL bör sådana bolag tillämpa FL:s bestämmelser analogt.
  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.