Till senaste kommentaren

Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling?

Är ett kontrakt/avtal som skrivs mellan ett kommunalt upphandlande bolag och leverantör offentlig handling?

Kan man till exempel som konkurrerande anbudsgivare kontrollera hur avtalet skrevs mellan vinnande anbudsgivare och upphandlande kommunalt bolag?

Finns det i så fall möjlighet att eventuellt överklaga eller pröva att ett kontrakt/avtal inte är i enlighet med hur kraven i själva upphandlingen ställdes?

Kommentarer

 • Hej Erik,

  Omfattas kommunala bolag av offentlighetsprincipen?
  För att en handling hos ett kommunalt bolag ska betraktas som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen krävs det att kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över bolaget (se 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen [OSL]). I denna bestämmelse anges att kommunen anses utöva ett avgörande inflytande om kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner:
  1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
  2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
  3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
  Det är i första hand upp till bolaget i det enskilda fallet att avgöra om det omfattas av dessa bestämmelser eller inte. De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna.

  Om bolaget omfattas av de ovan angivna bestämmelserna kan en allmän handling, eller uppgifter i en allmän handling, antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Det är upp till bolaget att göra en självständig sekretessprövning när en allmän handling begärs ut.

  Överprövning av ett avtals giltighet
  Det är möjligt att överpröva giltigheten av ett kontrakt eller ramavtal under vissa förutsättningar. Du kan läsa mer om överprövning av avtals giltighet på vår webbplats.

  I ditt exempel nämner du omständigheten att avtalsvillkoren eventuellt inte skulle överensstämma med kraven och villkoren som angivits i upphandlingsdokumenten. Vissa ändringar av kontrakt och ramavtal är tillåtna att göra (se 17 kap. 9–14 §§ LOU). En ändring som gjorts utan stöd i någon av dessa bestämmelser inte är tillåten utan att en ny upphandling genomförs. En otillåten ändring av ett avtal riskerar därmed att utgöra en otillåten direktupphandling.

  Uppdaterad: den 26 juni 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.