Till senaste kommentaren

Är modulbyggnader att anses som hyra av lokal eller som ett byggentreprenadskontrakt?

Vi vill hyra ett par tillfälliga modulbyggnader (paviljonger) under renoveringen av kommunens byggnader. Dessa modulbyggnader ska stå på kommunens mark. Vi undrar därför om färdigbyggda modulbyggnad, som inte utformats enligt kommunens önskemål och som flyttas till en kommunal tomt, kan undantas enligt hyresundantaget.

Kommentarer

 • Hej!

  Om de flyttbara modulbyggnaderna är att betrakta som hyra av fastighet, byggentreprenadkontrakt eller varukontrakt, beror på vad avsikten med uppförandet av modulbyggnaderna är samt övriga omständigheter i det enskilda fallet.

  Vi har svårt att se att det skulle vara frågan om ett hyresavtal om den upphandlande myndigheten avser att hyra en modulbyggnad i syfte att flytta delar eller hela byggnaden för att uppföra den på sin egen mark.

  Är det en byggentreprenad eller en vara?
  En återkommande fråga är om tillfälliga modulbyggnader är ett byggentreprenadkontrakt eller ett varukontrakt. Detta eftersom det styr vilket tröskelvärde som gäller. En gränsdragning kan i vissa fall behöva göras mellan kontrakt som avser exempelvis realisering av ett byggnadsverk och hyra av en vara som ska uppställas på den upphandlande myndighetens mark. Det förstnämnda avser ett byggentreprenadkontrakt och det senare ett varukontrakt.

  Det finns inget generellt svar på om en upphandling av tillfälliga modulbyggnader är ett byggentreprenadkontrakt eller ett varukontrakt. Vilket av dessa slag en sådan upphandling avser får ytterst avgöras utifrån en bedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall.

  Källhänvisningar
  • 3 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – hyresundantaget
  • 1 kap. 9 § LOU – definitionen av byggentreprenadkontrakt
  • 1 kap. 24 § LOU – definitionen av varukontrakt
  • prop. 2006/07:128 s. 290 och prop. 2015/16:195 s. 404 – tolkningen av hyresundantaget och begreppet ”befintlig byggnad”.
  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.