Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Går det att kräva att leverantören ska följa standarden arbetsmiljöledning ISO 45001?

Är det möjligt att kräva att leverantören ska följa standarden Arbetsmiljöstandard ISO-45001 enligt 15 Kap. 14 §?

Kommentarer

 • Hej,

  Den bestämmelse du anger i din fråga, 15 kap 14 § LOU, avser kvalificeringskrav för kvalitetssäkringsstandarder. Kvalificeringskraven i upphandlingen är de krav på leverantören som den upphandlande myndigheten uppställer för att säkerställa att leverantörerna har den kapacitet och resurser som krävs för att utföra det uppdrag som upphandlas. Enligt den aktuella bestämmelsen finns det möjlighet att kräva att anbudsgivaren ska iaktta vissa kvalitetssäkringsstandarder (det vill säga har en certifiering eller visar upp ett intyg utfärdat av ett ackrediterat organ) och också hänvisa till vilka kvalitetssäkringssystem som leverantören kan åberopa. Kvalitetssäkringssystemen ska bygga på relevanta europeiska standardserier och vara certifierade av organ som har ackrediterats för uppgiften. Det är endast i undantagsfall som anbudsgivare kan använda andra bevis för att visa att man har en likvärdig kvalitetssäkring.

  Några exempel på vilka kvalitetssäkringsstandarder som en upphandlande myndighet kan hänvisa till ges inte varken i det bakomliggande LOU-direktivet (direktiv 2014/24/EU), i proposition 2015/16:195 eller i utredningen om genomförande av 2014 års upphandlingsdirektiv (SOU 2014:51). Utifrån den information som Upphandlingsmyndigheten har går det inte att med säkerhet säga att den nya standarden ISO 45001, Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning (även SS-ISO 45001), är en sådan standard som avses i 15 kap 14 § LOU. Det får avgöras av rättstillämpningen.

  Notera att upphandlande myndigheter har en förhållandevis stor frihet att bestämma lämpliga kvalitetsnormer när de utformar sina tekniska specifikationer (det vill säga kraven på en vara, en tjänst eller en byggentreprenad). Kraven ska utformas i enlighet med 9 kap. 3–5 §§ LOU där det anges att specifikationerna kan anges antingen som prestanda- eller funktionskrav, vissa standarder och bedömningar eller en kombination av dessa alternativ. Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funktionskrav, ska de istället hänvisa till standarder och bedömningar. Om myndigheten väljer att hänvisa till en standard ska en sådan hänvisning följas av orden "eller likvärdig" (se 9 kap. 4 § LOU). Det finns med andra ord möjlighet att hänvisa till en standard även i de tekniska specifikationerna om det är ändamålsenligt och proportionerligt, men leverantörer kan alltid uppfylla kraven på annat likvärdigt sätt.

  Uppdaterad: den 27 juni 2019

  Vänliga hälsningar
  Charlotta
  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Hej!

  Gäller samma förutsättningar för ISO 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet?

  Går det att kräva att leverantören ska följa denna standard?
  Gustav
 • Hej,

  Vi resonerar på samma sätt  som ovan i vårt svar om ISO 45001 när det gäller den standard du nämner, ISO 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet.

  Det är alltid möjligt att hänvisa till standarder enligt bestämmelserna om tekniska specifikationer på det sätt vi beskriver i det tidigare svaret. När det gäller att kräva att leverantören följer en viss kvalitetssäkringsstandard enligt bestämmelserna i 15 kap 14 § LOU är möjligheterna mer begränsade. Dels ska det gälla ett kvalitetssäkringssystem som ska bygga på relevanta europeiska standardserier och vara certifierade av organ som har ackrediterats för uppgiften. Kännetecken för en europeisk standard är bland annat att den är utvecklad av eller i medverkan med ett europeiskt standardiseringsorgan (till exempel CEN, CENELEC, ETSI) och därmed har begreppet EN inledningsvis.

  Som vi också skrev i det tidigare svaret finns det inte några exempel på vilka kvalitetssäkringsstandarder som en upphandlande myndighet kan hänvisa till varken i det bakomliggande LOU-direktivet (direktiv 2014/24/EU), i proposition 2015/16:195 eller i utredningen om genomförande av 2014 års upphandlingsdirektiv (SOU 2014:51).  

  Vänliga hälsningar
  Charlotta
  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.