Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Arbetsrättsliga villkor, ILO's kärnkonventioner och Cabotage m.m.

Hej!

Håller på med en upphandling om varor, där vi inte i första skedet bedömt att arbetsrättslig villkor som relevanta. Frågor från leverantörer i utlandet och Östeuropa har fått oss att tänka om. Då är frågan vad och vilka villkor som ska vara med i de särskilda kontraktsvillkoren: Vi upphandlar varor/virke för tillverkning (för ett flerårigt avtal) och t ex om en leverantör ska ska producera detta i ett Östeuropeiskt land och det ska transporteras ev. genom Finland och avlossas hos oss som är gränskommun till Finland, avlossningsplatsen är 1,5 km på svensk sida från gränsen. Har jag uppfattat rätt:
- A) För det första ska vis ställa krav på att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt ILO's kärnkonventioner
- B) Vi ska också ställa minimikrav på lön, semester, arbetstid OM jag kan fastställa dessa i ett centralt kollektivavtal?

Har varit i kontakt med fackombud inom träindustrin och därefter har jag varit på Arbetsmiljöverket's hemsida och hittat Träindustriavtalet/GS-avtalet och som då är ändamålsenligt/giltigt att hänvisa till som minimivillkor, även om den enbart är tillämpligt vid utstationering enligt utstationeringslagen? Tänkte dock hur det blir med ev. villkor för transporten (finns ju också ett kollektivavtal hos Arbetsmiljöverket gällande transportarbete), jag kan ju inte hänvisa till 2 kollektivavtal ett för tillverkning och ett för transporter eller hur ska jag tänka?

- Om mans ska ha villkor för transporten så är det väl så att utstationeringslagen gäller och inte Cabotage då vi ska ha ett avtal och transport sker ju i Sverige även om det kan vara enstaka kilometer?

Kommentarer

 • Hej Tommi,

  Jag ber om ursäkt för att du har fått vänta på ett svar.

  Arbetsrättsliga villkor ska, sedan ny lagstiftning trädde ikraft den 1 juni 2017, ställas om det är behövligt, alltså om det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor.

  Om arbetet utförs i Sverige där svensk arbetsrätt är tillämplig, ska villkor om lön, semester och arbetstid fastställas i enlighet med ett centralt kollektivavtal som tillämpas på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Om arbetet utförs i andra länder, där svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska villkoren anges i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. Dessa konventioner omfattar förbud mot barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och rätten till föreningsfrihet.

  Det är den upphandlande myndigheten som gör bedömningen om det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella upphandlingen.

  A. När det gäller frågan om det blir aktuellt att ställa krav på ILO:s kärnkonventioner har Upphandlingsmyndigheten låtit en konsult ta fram riskanalyser (november 2016) inom ett antal områden som kan ge viss vägledning. I dessa ingår även produkter av trä. Av riskanalysen framgår att trä huvudsakligen kommer från Sverige, men att det även kan importeras från högriskländer såsom Ryssland. Läs mer om detta i riskanalysen https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetstagares-rattigheter/risker-i-upphandling-av-produkter-och-tjanster-inom-kontor-och-textilier.pdf

  B. När det gäller frågan om det blir aktuellt att ställa krav på lön, semester och arbetstid enligt ett centralt kollektivavtal är förutsättningarna för detta att arbetet utförs i Sverige, där svensk arbetsrätt är tillämplig. Dessa villkor blir framför allt aktuella när det gäller upphandling av tjänster och byggentreprenader. Cabotage är en transport som utförs i ett land av ett företag som är registrerat i annat land. Det handlar dock inte om utstationering och omfattas därmed inte av utstationeringsreglerna. Istället gäller ursprungslandets anställningsvillkor vid internationella transporter under vissa förutsättningar. Det blir därmed svårt att ställa krav på dessa typer av transporter.

  Sammanfattningsvis är vår rekommendation att överväga om det finns risk för att de varor ni avser upphandla kommer från högriskländer. Då kan det bli aktuellt att ställa krav på ILO:s kärnkonventioner. Däremot är det svårt att ställa krav på transporterna då det inte handlar om arbete som utförs där svensk arbetsrätt är tillämplig och där inte heller utstationeringsreglerna är tillämpliga.

  Med vänlig hälsning

  Lisa Upphandlingsjurist
 • Tack för ditt svar! Då skulle det kunna funka med följande t ex följande skrivning?
  "Om arbetet utförs under sådana förhållanden att
  svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska Leverantören fullgöra kontraktet i
  enlighet med ILO:s kärnkonventioner (Bilaga 1).

  Utöver detta ska arbetet utföras enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller i det landet där arbetet utförs.

  Leverantören ska säkerställa att eventuella underleverantörer alla led i leverantörskedjan som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller ovanstående villkor."

  Sedan är det ju frågan om uppföljning och kontroll, hur ska jag kontrollera detta och/eller leverantören ska kunna påvisa att villkoren uppfylls. Ni råkar inte ha sett några bra exempel på konkreta skrivningar angående detta?

  Tommi Slunga
 • Hej,

  Upphandlingsmyndigheten arbetar för närvarande med att ta fram stödjande material kring hur krav på ILO:s kärnkonventioner kan ställas i upphandling. Villkoren kommer att finnas på två olika nivåer: basnivå (enligt ILO:s kärnkonventioner) och avancerad nivå (hållbara leveranskedjor). Villkoren om hållbara leveranskedjor omfattar utöver arbetares rättigheter även mänskliga rättigheter, miljöskydd och anti-korruption.

  Stödet kommer utöver själva villkoren även omfatta tillämpningsstöd som beskriver villkoren närmare samt stöd kring uppföljning. Vi räknar med att vi kommer att publicera detta i slutet av maj.

  Hör gärna av dig om du har fler frågor!

  Mvh
  Lisa Upphandlingsjurist
 • Hej!

  Vet inte om ni kan/vill svara på detta... men tänkte mig att jag formulerar mig nedanstående sätt, kan det vara ok?:

  "KFU 2018-04-23. Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor - ILO’s kärnkonventioner
   
  § 1 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor - ILO’s kärnkonventioner
  Om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska Leverantören fullgöra kontraktet i enlighet med ILO:s kärnkonventioner (Bilaga 1).

  Utöver detta ska arbetet utföras enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller i det landet där arbetet utförs.

  Leverantören ska säkerställa att eventuella underleverantörer alla led i leverantörskedjan som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller ovanstående villkor.
   
  § 2 Uppföljning och kontroll av villkor 
  Leverantören är skyldig att på begäran av beställaren redovisa hur villkoren som anges i § 1 efterlevs.

  Kontinuerlig uppföljning av de arbetsrättsliga villkoren kommer att genomföras i samband med beställarens ordinarie uppföljning eller vid särskilda möten avseende just dessa villkor. Leverantören är skyldig att möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud utföra revision på plats hos leverantören och/eller hos någon av leverantörens underleverantörer för att säkerställa att villkoren uppfylls.

  Leverantören ska i samband med uppföljning och revision tillhandahålla de dokument och de uppgifter i övrigt som behövs för att kontrollera att leverantören, och i förekommande fall dennes underleverantörer, har uppfyllt sina åtaganden enligt dessa villkor. Kontroll kan exempelvis komma att ske av tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och anställningsavtal. Leverantören ska också möjliggöra för berörd personal att delta i intervjuer i samband med revision.

  Som stöd för uppföljning och kontroll kan också tillämpas kommande tillämpningsstöd från Upphandlingsmyndigheten.
   
  § 3 Hantering av avvikelser 
  Leverantören ska informera beställaren om eventuella avvikelser från villkoren och om vilka åtgärder som denne avser att vidta för att avhjälpa bristerna.
  Konstaterade avvikelser i samband med uppföljning och revision ska åtgärdas enligt tidsplan bestämd av beställaren.

  Kostnader för omrevision vid konstaterade avvikelser och/eller då en revision inte har kunnat genomföras på grund av brister i dokumentation eller av andra skäl hänförliga till leverantören debiteras denne.

  Väsentliga eller upprepade avvikelser och/eller upprepade fall av bristfällig dokumentation är att anse som ett väsentligt kontraktsbrott, vilket kan utgöra grund för hävning från beställarens sida."
  Tommi Slunga
 • Hej igen!

  Jag kan tyvärr inte kommentera specifika förslag för formuleringar men Upphandlingsmyndigheten arbetar med att utarbeta kontraktsvillkor, tillämpningsstöd och stöd kring uppföljning av liknande villkor. Vi räknar med att detta ska färdigställas under maj.

  Jag vill också uppmärksamma om att Upphandlingsmyndigheten idag publicerar mallar och tillhörande stöd för arbetsrättsliga villkor som kan användas när arbetet utförs i Sverige https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/mallar-for-arbetsrattsliga-villkor/ 

  Mvh
  Lisa Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.