Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När ska man ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandling?

Hej!
Vi ska upphandla upphandlingskonsulter och underlaget är i det stora hela 95% färdigt, bortsett från frågan om arbetsrättsliga villkor som vi måste ställa (LOU kap 17 §§ 2-5).

Min fråga är om ni har tips på hur man kan göra detta, utifrån förutsättningen att upphandlingen rör upphandlingskonsulter. Jag vet att ni jobbar väldigt, väldigt mycket nu med en vägledningen kring detta.Men jag ställer  ändå frågan.

Not. (verkar i detta fall saknas ett centralt kollektivavtal)

Särskilda arbetsrättsliga villkor
2 §/Träder i kraft I:2017-06-01/ En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket. Lag (2017:347).

3 §/Träder i kraft I:2017-06-01/ Nivåerna på villkoren enligt 2 § ska anges enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag.

När en upphandlande myndighet ska ange nivån på villkoren, ska myndigheten ge de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det centrala kollektivavtal som nivån på villkoren ska motsvara enligt 2 § tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Om det saknas förutsättningar för myndigheten att ange nivån för ett villkor enligt 2 § är den inte skyldig att ställa villkoret. Lag (2017:347).

/Rubriken träder i kraft I:2017-06-01/

Arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt

4 §/Träder i kraft I:2017-06-01/ En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket.

Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska följas. Lag (2017:347).

/Rubriken träder i kraft I:2017-06-01/


Hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren
5 §/Träder i kraft I:2017-06-01/ Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är uppfyllda, ska en leverantör anses uppfylla villkoren, om den tillämpar motsvarande villkor i ett och samma centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om den är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och leverantören tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag. Lag (2017:347).
 

Stort tack också på förhand för svar.

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga om arbetsrättsliga krav.

  Det är riktigt att ny lagstiftning träder i kraft den 1 juni. Du skriver att ni ”måste ställa” arbetsrättsliga villkor i enlighet med de nya reglerna. Skyldigheten, eller ”måstet” är beroende av en del faktorer. Jag redogör här i korthet om vad de nya reglerna betyder, men du kommer också att inom kort kunna läsa mer på vår hemsida.

  För det första gäller lagstiftningen för upphandlingar som minst uppgår till de tröskelvärden som gäller enligt LOU, LOU och LUK. Det är en skillnad från den första propositionen.

  För det andra gäller lagstiftningen för de upphandlingar som påbörjas den 1 juni eller därefter. Om upphandlingen påbörjas innan dess så inträder heller inget obligatorium att ställa arbetsrättsliga villkor. Läs mer om när en upphandling anses påbörjad i prop. 2015/16:195 s. 440ff. samt i Upphandlingsmyndighetens tidigare publikation Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hurhanterar vi mellantiden? s. 14-15.

  För det tredje, om de två övriga förutsättningarna är uppfyllda, så blir det obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor endast om det är behövligt. En behövlighetsbedömning innebär bl a att undersöka om det förekommer oskäliga arbetsvillkor bland arbetstagarna som ska utföra kontraktet i den aktuella upphandlingen och om det är en osund konkurrens.

  Vi kommer inom kort att publicera mer information om behövlighetsbedömning och den nya lagstiftningen i övrigt och därefter ytterligare vägledning om de nya reglerna successivt.

  Det är förstås fullt möjligt, oavsett om man är skyldig eller inte, att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. I sådana fall får de grundläggande principerna vara utgångspunkten som sätter ramarna för hur kraven ställs.
  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.