Till senaste kommentaren

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas (återkommande behov)

Fråga angående "återkommande behov", "regelbundet återkommande kontrakt" och "kontinuerligt behov" av vara/tjänst/byggentreprenad. 

(bortse helt från diskussionen avseende varor/tjänster av samma slag)

Det finns inget lag krav på att kontrakt som är återkommande/regelbundna i sig ska upphandlas, förutsatt att de underskrider direktupphandlingsgränsen.

T.ex. om en UM upphandlar bullar regelbundet men summan aldrig överskrider direktupphandlingsgränsen under ett räkenskapsår föreligger ingen upphandlingsplikt enligt LOU.

Regleringen i 5 kap § 11 1 st  LOU statuerar att UM däremot ska ta hänsyn till föregående räkenskapsår (alt 12 månader) samt 5 kap § 11 2 st LOU att hänsyn ska tas till det räkenskapsår (alt 12 månader) som följer efter den första leveransen.

Om bullar ska upphandlas behöver således endast de 12 föregående samt de 12 månader som följer tas i beaktning när direktupphandlingsgränsen ska beaktas dvs. en period om 3 år om både st 1 och st 2 tillämpas tillsammans alt. att UM väljer att tillämpa endast st 1 eller st 2 enskilt.1. Hur ska denna bestämmelse tolkas? 

Exempel
Om en UM således upphandlar:

- år 0 för 150 tk,
- år 1 för 150 tkr,
- år 2 för 150 tkr,
- år 3 för 150 tkr,
- år 4 för 150 tkr
totalt: 750 tkr

Enligt ovan logik behöver UM år 2 således endast ta hänsyn till upphandlingarna genomförda år 1 samt år 3 (totalt 450 tkr) och kommer således under direktupphandlingsgränsen (förutsatt att bullar inhandlas för 150 tkr år 2). Trots att behovet under åren 0 -  4 överstiger direktupphandlingsgränsen och är återkommande/regelbundet/kontinuerligt. Alt. att endast år 1 eller år 3 beaktas utifrån UM:s val. (UM gör inte valet för att kringgå reglerna dvs. väljer alltid det år där värdet är högst).

Att behovet är återkommande/regelbundet spelar således ingen roll utan det fungerar att hålla sig under gränsen enligt exemplet om behovet understiger direktupphandlingsgränsen under ett 3 års (eller 1 års intervall om UM väljer). 2. Är tolkningen rätt utifrån exemplet?

Angående att valet av beräkningsmetod inte får göras i syfte att kringgå bestämmelserna i LOU.


3. Sker ett kringgående enligt ovan? Det saknas regler som statuerar att återkommande/regelbundna kontrakt ska upphandlas (detta rekommenderas endast av Upphandlingsmyndigheten ur affärsmässig synpunkt, se er VÄGLEDNING NR 1 (2015), s 21. Se även direktupphandling vägledning 2011:11 (kammarkollegiet) s. 9. (Där det endast rekommenderas att upphandla om ett avtal överskrider direktupphandlingsgränsen "på ett par års sikt.") Det finns inte heller något lag krav i LOU om att UM ska upphandla ramavtal vid återkommande behov.

Kan det således vara i strid med LOU att ha återkommande/regelbundna behov om UM följer ovan reglering avseende intervaller, så att direktupphandlingsgränsen inte överskrids.

Tack

Kommentarer

 • Hej!

  Bestämmelsen 5 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tolkas som att när värdet av upphandlingen beräknas ska den upphandla myndigheten ta ledning från värdet av tidigare upphandlingar av samma slag (punkten 1) eller värdet av kommande upphandlingar (punkten 2). Bestämmelsen tillämpas vid beräkning av värdet av återkommande upphandlingar till ett värde som överstiger tillämpligt tröskelvärde.

  Bestämmelsen 5 kap. 11 § LOU kan ses som en skyddsregel mot förbudet att dela upp upphandlingar i syfte att komma under tröskelvärdet. Det kan till exempel röra sig om upphandlingar av kontrakt som rör samma föremål och som upphandlas kontinuerligt med kortare intervaller. Sådana återkommande behov kan också tillgodoses genom upphandling av längre ramavtal. Då ska istället 5 kap. 14 § LOU tillämpas.

  Understiger upphandlingens värde tröskelvärdet eller avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller välfärdstjänster tillämpas 19 kap. LOU. Bestämmelsen för beräkning av värdet av en sådan upphandling återfinns i 19 kap. 8 § LOU. Understiger det uppskattade värdet för upphandlingen direktupphandlingsgränsen kan den upphandlande myndigheten göra en direktupphandling.

  Överstiger värdet av upphandlingen tröskelvärdet ska övriga kapitel utom 19 kap. LOU tillämpas.

  Källhänvisningar
  • 5 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om värdet av en direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 8 § LOU – bestämmelse om värdet av en icke direktivstyrd upphandling.
  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!
  Önskar reflektion utifrån givet exempel samt frågan om intervall. Ovan svar för generellt. 
  Tack

  Y
 • Hej!

  Bestämmelsen i 5 kap. 11 § punkterna 1 och 2 lagen om offentlig upphandling (LOU) ska inte tillämpas samtidigt utan den upphandlande myndigheten kan välja att beräkna värdet av den kommande upphandlingen för år 2 antingen med hänsyn till värdet av de liknande kontrakt som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden (år 1) enligt punkten 1, eller det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under den kommande tolvmånadersperioden som följer på den första leveransen enligt punkten 2.

  Remissinstanser har haft synpunkter på regelns utformning och hur beräkningen ska göras enligt nämnda bestämmelse, se prop. 2015/16:195 s. 482–483 samt lagrådets remissvar, s. 72 ff. Det klargörande som Lagrådet efterfrågat av hur bestämmelsen ska tillämpas i praktiken får enligt förarbetena avgöras av rättstillämpningen (se prop. 2015/16:195 s. 991).

  Regeln kan ses som en skyddsregel mot förbudet att dela upp upphandlingar i syfte att komma under tröskelvärdet. Det kan till exempel röra sig om upphandlingar av kontrakt som rör samma föremål och som upphandlas kontinuerligt med kortare intervaller. En liknande skyddsregel återfinns i 19 kap. 8 § LOU för upphandlingar som understiger tröskelvärdet.

  I ditt exempel genomför den upphandlande myndigheten årligen en upphandling av ett årslångt kontrakt till ett värde av 150 000 kronor. Upphandlingens värde understiger tröskelvärdet och därför ska 19 kap. 8 § LOU tillämpas (istället för 5 kap. 11 § LOU) när värdet av upphandlingen ska uppskattas. Vid tillämpningen av 19 kap. 8 § LOU är det viktigt att vid beräkningen av upphandlingens värde beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Särskilt relevant när det rör sig om återkommande upphandlingar för ett värde under gränsen för direktupphandling är att bedöma om kontraktet delas upp årsvis i syfte att kringgå reglerna för offentlig upphandling och på så vis slippa konkurrensutsätta kontraktet eftersom det i så fall skulle innebära en otillåten direktupphandling.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.