Att tänka på gällande tidsfrister vid helgdagar

Att tänka på vid bestämmande av tidsfrister innan annonsering
När den upphandlande myndigheten bestämmer tidsfristen för att komma in med anbud ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbuden.

Denna huvudregel ska alltid beaktas när tidsfristen bestäms. Det betyder att det inte är tillräckligt att en upphandlande myndighet enbart iakttar bestämmelserna om minimitidsfrister. Det kan därför vara lämpligt för en upphandlande myndighet att ta hänsyn till hur de helgdagar som infaller påverkar leverantörernas möjligheter att utarbeta anbuden.

Sista dag för inlämnande av anbud
11 kap. LOU innehåller bestämmelser om tidsfrister för den tid som en leverantör ska ha till sitt förfogande att komma in med en anbudsansökan eller ett anbud. Om sista dagen av en tidsfrist infaller på en helgdag, söndag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme.

För helgdagarna kring jul och nyår 2019 gäller därför följande:
  • Om sista dag för inlämnande av anbud infaller på julafton, juldagen eller annandag jul kan anbud lämnas in fram till och med fredagen den 27 december 2019.
  • Om sista dag för inlämnande av anbud infaller på nyårsafton eller nyårsdagen kan anbud lämnas in fram till och med torsdagen den 2 januari 2020.  
Notera att ovanstående endast gäller när den upphandlande myndigheten väljer att använda sig av de minimitidsfrister som följer av 11 kap. och inte om myndigheten anger en tidsfrist som går utöver denna tid. I syfte att underlätta för anbudsgivare bör den upphandlande myndigheten se till att sista dag för inlämnande av anbud inte infaller på en helgdag. 

Avtalsspärren
Avtalsspärren ska gälla i minst 10 dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickas med ett elektroniskt medel, till exempel e-post. Om underrättelsen skickas på annat sätt, exempelvis via vanligt brev, ska avtalsspärren gälla i minst 15 dagar. Det finns inga hinder mot att myndigheten tillämpar en längre avtalsspärr.

Dag 0 är dagen när underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickas och avtalsspärren börjar gälla. Därefter följer minst 10 eller 15 dagar när avtalsspärren råder. Dag 11 eller 16 kan avtalet tecknas.

Om avtalsspärrens sista dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs avtalsspärren till och med nästkommande vardag (på grund av den så kallade söndagsregeln i lagen om lagstadgad tid). Om sista dagen för avtalsspärren exempelvis är en söndag förlängs avtalsspärren till och med måndag. Det betyder att avtalet kan tecknas först på tisdagen (om det är en vardag).

För helgdagarna kring jul och nyår 2019 gäller därför följande om minimifristen för avtalsspärren om 10 dagar iakttas:
  • Om avtalsspärrens sista dag infaller på julafton, juldagen eller annandag jul kan avtal tecknas först på lördagen den 28 december 2019.
  • Om avtalsspärrens sista dag infaller på nyårsafton eller nyårsdagen kan avtal tecknas först på fredagen den 3 januari 2020.
Notera att förvaltningsrätten kan sakna bemanning på lördagar, söndagar och helgdagar. Det finns därför en stor risk att förvaltningsrätten inte hinner kommunicera en eventuell överprövning till den upphandlande myndigheten i tid för att den upphandlande myndigheten ska vara förhindrad att teckna avtal, trots att leverantörens ansökan om överprövning har kommit in i rätt tid.

Källhänvisningar
  • 11 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för inlämnande av anbud
  • artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 och lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid – tidsfristens utgång på en helgdag, lördag, söndag, eller till exempel julafton
  • 20 kap. 1 och 18 § LOU – avtalsspärr
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3104–18 – exempel på tillämpning när särskild hänsyn ska tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbuden när tidsfrister för att komma in med anbud bestäms.
Uppdaterad: den 16 december 2019
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.