Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Åberopande av andra företags kapacitet, hur ska ett intyg utformas?

Jag har en fråga ang. följande stycke i AUB.51

Åberopande av andra företags kapacitet

En anbudsgivare kan i enlighet med LOU åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet för uppfyllande av krav.

Anbudsgivare ska i förekommande fall till sitt anbud bifoga intyg som visar att anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga resurser för att uppdraget ska kunna utföras. Intyg ska vara undertecknat av behörig företrädare för det åberopade företaget.


Min fråga gäller detta intyg, finns det någon mall eller exempel på ett sådant kan se ut?

Eller räcker det med "Vi, företag X, ämnar samarbeta med företag Y i det fall de vinner Upphandling Z" eller liknande, och en underskrift?

Kommentarer

 • Hej Axel,

  Hur ett intyg ska se ut är något som behöver avgöras i varje enskilt fall. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och kan därför inte tolka det utdrag från ett upphandlingsdokument som anges i ditt inlägg. Vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Generellt sett finns det inte några formkrav i upphandlingslagstiftningen för hur en utfästelse eller ett intyg ska utformas utan det beror bland annat på hur kvalificeringskraven i upphandlingsdokumenten är utformade. Det kan även bero på vilka bevis som ska lämnas in. Om ni är osäkra kan ni ställa en fråga om detta till den upphandlande myndigheten i frågor och svarsfunktionen för den aktuella upphandlingen.

  Finns ingen information i upphandlingsdokumenten om hur intyget ska utformas kan följande nämnas. Åtagandet från företaget vars kapacitet åberopas ska visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Det finns som sagt inte något formkrav för sådana förbindelser, men underleverantörens åtagande gentemot leverantören ska motsvara det som krävs för att leverantören ska kunna uppfylla det krav som underleverantören åberopas för enligt upphandlingsdokumenten.

  Vanligtvis bör det innebära att underleverantören i intyget garanterar att leverantören kommer att kunna förfoga över de i intyget angivna resurserna under fullgörandet av uppdraget. Med andra ord försäkrar underleverantören att den kommer bistå med nödvändig kapacitet för att fullgöra kontraktet. Vanligen utformas intyget som ett samarbetsavtal mellan leverantören och underleverantören.

  Läs mer
  Får man åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla ett omsättningskrav? och När ska ett intyg om åberopad kapacitet skickas in? i vår Frågeportal. För ett exempel på ett mål där kammarrätten funnit att ett åtagande inte varit tillräckligt, se Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 414–13 .

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195  s. 1096 – vad en utfästelse vanligtvis innehåller.

  Uppdaterad: den 7 januari 2020

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.