Till senaste kommentaren

Avbrutit upphandling då anbuden översteg budget, vad kan jag göra nu?

Vi har avbrutit ett förenklat förfarande, och skickat ut avbrytandebeslut, eftersom alla anbud översteg budgeten och tjänsten blev dyrare än beräknat. Den absoluta sekretessen är alltså hävd.

Ska anbuden i den avbrutna upphandlingen räknas som oacceptabla enligt LOU? Vi hittar ingenting om det i reglerna som gäller under tröskelvärdet.

Vi skulle vilja undersöka möjligheterna att förhandla om priset med alla leverantörer som lämnat anbud, får vi det? Vi kommer inte att göra några övriga ändringar i upphandlingsdokumenten. Och räknas det i så fall som en direktupphandling eller ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering?

Eller måste jag göra en helt ny upphandling?

Kommentarer

 • Hej,

  Övergå till direktupphandling på grund av oacceptabla anbud
  Anbud vars pris överstiger den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds anses vara oacceptabla enligt förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU). För upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdet är det möjligt att övergå till direktupphandling om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 § LOU är uppfyllda. Möjligheten att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering när alla anbud är oacceptabla framgår av 6 kap. 16 § LOU.
   
  Vilka ska bjudas in till direktupphandlingen?
  Det är alltså möjligt att övergå till direktupphandling om anbudens pris överstiger myndighetens budget, eftersom de är oacceptabla. Den upphandlande myndigheten får då enbart bjuda in, och förhandla med, de anbudsgivare som inte ska uteslutas enligt någon av uteslutningsgrunderna och uppfyller kvalificeringskraven. Anbud som inte uppfyllt de formella kraven för anbudsförfarandet i det föregående förenklade förfarandet får inte heller bjudas in.

  Vad får man förhandla om när man övergår till direktupphandling?
  En förhandling kan begränsas till att endast röra priset. Den upphandlande myndigheten måste dock som alltid iaktta de grundläggande principerna samt bestämmelserna om absolut sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I och med att den föregående upphandlingen är avslutad i och med avbrytandet betraktas den efterföljande direktupphandlingen som ett nytt upphandlingsförfarande och därför gäller den absoluta sekretessen för uppgift som rör anbud i den nya pågående upphandlingen. Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det inte är tillåtet för en upphandlande myndighet att avslöja de priser som lämnats av övriga leverantörer i förhandlingen för att utöva prispress.

  Det framgår inte direkt av lagtexten att bestämmelsen om förhandling i 6 kap. 8 § LOU ska tillämpas även vid upphandling enligt 19 kap. LOU. Att motsvarande nog gäller i en sådan situation kan antas följa av att de grundläggande upphandlingsprinciperna alltid ska efterlevas, och en förhandling som innebär ändringar av obligatoriska krav skulle sannolikt inte vara förenlig med likabehandlingsprincipen.

  Läs mer i inlägger Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.

  Annonsera en ny upphandling
  Ni kan även välja att annonsera upphandlingen på nytt. Inför den nya upphandlingen kan det vara lämpligt att kontakta alla anbudsgivare för att ta reda på om det finns något skäl till att respektive leverantörs anbudspris översteg er budget. Eventuellt kan det komma fram något ni kan ta hänsyn till vid utformningen av den nya upphandlingen.
   
  Förhandling inom ramen för ett förenklat förfarande när anbuden överstiger budget
  Det kan även nämnas att det är möjligt att förhandla inom ramen för ett förenklat förfarande, men det krävs att upphandling inte är avbruten.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 5 och 7 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphalning (LOU) – om förenklat förfarande och direktupphandling
  • 6 kap. 8 § LOU – om förhandlat förfarande
  • 6 kap. 16 § LOU – om oacceptabla anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 575 – om oacceptabla anbud
  • HFD 2015 ref. 63 – om förbud att avslöja andra anbudsgivares priser.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.