Till senaste kommentaren

Är avgiftsbelagda kvalificeringssystem tillåtet?

Hej

Vissa myndigheter inom transportsektorn använder sig av ett externt "förkvalificeringssystem" som är avgiftsbelagt för leverantörer/anbudsgivare och där ex en av myndigheterna som använder lösningen menar på att leverantörerna via systemet anses vara "kontrollerade och godkända" samt ger myndigheten en snabbare och effektivare upphandlingsprocess. Hur ser Upphandlingsmyndigheten på att vissa upphandlingar "göms" bakom en avgiftsbelagd tjänst med endast betalande leverantörer, och kan en myndighet uttrycka sig som så att tack vare tjänsten så anses leverantören vara "kontrollerad och godkänd"? Borde inte den kontrollen göras av myndigheten själv och för varje upphandling?

Kommentarer

 • Hej!

  Det finns inga hinder mot att upphandlande enheter använder sig av kvalificeringssystem (eller prekvalificeringssystem, vilket innebär samma sak) vid en upphandling enligt något av de tvåstegsförfaranden som föreskrivs i LUF (se 14 kap. 4 § LUF). Kvalificeringssystemet syftar till att vinna tid för den upphandlande enheten och innebär att myndigheten har möjlighet att rikta sig till förkvalificerade leverantör i systemet utan att behöva annonsera den enskilda upphandlingen.

  Kvalificeringssystemet ska annonseras och den upphandlande enheten ska ange vilka krav en leverantör ska uppfylla för att kvalificera sig enligt kvalificeringssystemet och, i den utsträckning som framgår av 13 kap. LUF, grunder för uteslutning från kvalificeringssystemet. Om kraven för deltagande i kvalificeringssystemet omfattar tekniska specifikationer, ska bestämmelserna i 9 kap. 1–11 och 13–16 §§ LUF tillämpas (se 14 kap. 5–6§§ LUF).

  Att en leverantör är kvalificerad och upptagen i kvalificeringssystemet innebär inte att den är kvalificerad i varje upphandling som systemet omfattar, eftersom systemet oftast endast uppställer minimikrav på leverantören. Kvalificeringen till ett system är således endast ett led i kommande upphandlingar (se Falk, Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – en kommentar, s. 377–379). Vill den upphandlande enheten rikta sig mot leverantörer som inte omfattas av kvalificeringssystemet kan den upphandlande enheten annonsera upphandlingen som vanligt enligt något av förfarandena i LUF. Den upphandlande enheten är alltså inte tvungen att tillämpa systemet. Det är tillåtet att genomföra en ”vanlig” upphandling trots att ett kvalificeringssystem upprättats (se prop. 2006/07:128, s. 536).

  Eventuella avgifter som tas ut i samband med ansökan om kvalificering ska stå i proportion till de kostnader som driften av systemet medför (se prop. 2015/16:195 s. 761).

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.