Till senaste kommentaren

Hur gör jag avrop med förnyad konkurrensutsättning enligt LUF?

Hej,

På ett ramavtal där förnyad konkurrensutsättning enligt 5 kap. 7 § LOU gäller. Kan en myndighet som lyder under LUF göra ett avrop enligt ”förhandlat förfarande i enlighet med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”LUF”)"?

Kommentarer

 • Hej Marcus!

  Är det så att ni har upphandlat ett ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller är avropsberättigad part till ett ramavtal som är upphandlat enligt LOU ska ni göra avrop med förnyad konkurrensutsättning enligt LOU (se 7 kap. 8–9 §§ LOU vilket motsvarar 5 kap. 7 § gamla LOU).

  Förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) kan användas för att upphandla själva ramavtalet som den upphandlande enheten sedan gör avrop från genom förnyad konkurrensutsättning i enlighet med villkoren i ramavtalet. En upphandlande enhet kan göra avrop med förnyad konkurrensutsättning från ett ramavtal som ingåtts enligt LUF. En upphandlande enhet kan även vara en upphandlande myndighet och upphandla ramavtal enligt LOU, notera dock att respektive lag som tillämpats för att upphandla själva ramavtalet även ska tillämpas vid avrop från ramavtalet.

  Bestämmelsen om tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal är mindre detaljerad i LUF än motsvarade bestämmelse i LOU vilket är ett uttryck för den generellt sett större frihet som tillåts vid upphandling inom försörjningssektorn än vid upphandling enligt LOU. En självklar utgångspunkt är att förfarandet ska vara objektivt och i enlighet med de grundläggande upphandlingsprinciperna, som likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen.

  Inom LUF finns det möjlighet att förhandla med leverantörerna vid avrop, även vid förnyad konkurrensutsättning. Det finns därmed en stor frihet för myndigheter som kan vända sig direkt till en eller flera leverantörer i ramavtalet och tilldela kontrakt genom förhandling. Dessa förhandlingar får dock inte innebära att villkoren i ramavtalet kommer att förändras väsentligt. En möjlig anledning till varför ramavtal inom LUF inte regleras på samma sätt som inom LOU, kan vara att kontrakt som omfattas av LUF till sin natur är många gånger är av mycket stort ekonomiskt värde, komplexa och att de utgör en stor investering för leverantören.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 4 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – en upphandlande enhet kan göra avrop med förnyad konkurrensutsättning från ett ramavtal som ingåtts enligt 7 kap. 1 § LUF
  • prop. 2015/16:195 s. 1215 – förhandlingarna får inte innebära att villkoren i ramavtalet kommer att förändras väsentligt.
  Uppdaterad: den 19 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.