Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan man göra avsteg från ramavtal på grund av synnerliga skäl?

Hej
Finns det något som heter "särskilda skäl" när det handlar om korttidsboende för barn med speciella behov? Vår kommun har tecknat ramavtal med privat aktör men vi vill för vår dotters skull använda ett boende som ligger grannkommunen och som är bättre för henne ur många aspekter. Jag försöker hitta information om vad det innebär, själva uttrycket "särskilda skäl".
Tack

Kommentarer

 • Hej Mikael!

  Huruvida det är möjligt att frångå ett ramavtal eller inte får prövas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Regeringen har i propositionen till LOU framhållit att frågan om parternas ömsesidiga förpliktelser i ett ramavtal främst är av avtalsrättslig karaktär, varför en bedömning måste göras utifrån vad som anges i det aktuella avtalet (se prop. 2015/16:195 s. 513 ff.).

  Direktupphandling kan användas om det finns synnerliga skäl, vilket är en mer restriktiv formulering än särskilda skäl (se 19 kap. 7 § tredje stycket LOU). Exempel på synnerliga skäl kan vara fall där hänsyn behöver tas till brukaren för vissa allmännyttiga tjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, socialvården samt vård- och boendealternativ som på grund av vissa vårdbehov skulle vara olämplig att konkurrensutsätta (se prop. 2009/10:180 s. 344 f. med hänvisning till prop. 2001/02:142 s. 99). Upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster, där relationen mellan vårdgivare och vård- eller omsorgstagare skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras samt sådana situationer där det finns endast ett möjligt vård- och boendealternativ har också anförts som exempel på fall då direktupphandling kan tillämpas på grund av synnerliga skäl (se prop. 2001/02:142 s. 49 f.).

  Vad som anses utgöra synnerliga skäl är något som måste prövas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall, och det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan att visa att sådana förutsättningar föreligger för att det ska vara tillåtet att använda undantaget. I och med att det rör sig om en undantagsbestämmelse ska den tillämpas restriktivt.

  Uppdaterad: den 19 februari 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.