Till senaste kommentaren

Kan man ansöka om överprövning av avtalets giltighet, efter en förnyad konkurrensutsättning?

Om ett avtal tecknats genom förnyad konkurrensutsättning och det inte följer ramavtalets villkor och inte heller är förenligt med LOU kan avtalet hävas eller gäller ingått avtal ändå?

Kommentarer

 • Hej Helena,

  Det finns ingen upphandlingsrättslig bestämmelse som ger rätt att häva ett kontrakt med hänvisning till att ingåendet av kontraktet inte följde villkoren i ramavtalet eller villkoren i den förnyade konkurrensutsättningen. Som utgångspunkt gäller avtalet ändå i en sådan situation. Däremot kan det i dessa fall finnas möjlighet att ansöka om överprövning av avtalets giltighet.

  Har myndigheten skickat ett tilldelningsbeslut och valt att iaktta en frivillig avtalsspärr faller möjligheten att överpröva avtalets giltighet i samband med avtalsspärren. Om myndigheten däremot inte har gjort det kan leverantören som utgångspunkt ansöka om överprövning av avtalets giltighet inom sex månader från det att avtalet slöts. Har den upphandlande myndigheten skriftligen underrättat anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt lämnat en sammanfattning om bland annat utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet ska ansökan om överprövning senast ske innan 30 dagar har gått från dess att underrättelsen skickades.

  Notera att det även krävs att den leverantör som ansöker om överprövning har lidit eller kan komma att lida skada på grund av frångåendet av de villkor som anges i ramavtalet eller i villkoren för en förnyad konkurrensutsättning för att domstolen ska kunna besluta att avtalet är ogiltigt.

  Läs mer
  Läs mer om vilka möjligheter det finns att överpröva en upphandling där upphandlande myndighet har tillämpat en frivillig avtalsspärr i inlägget Medför en frivillig avtalsspärr att upphandlingen kan överprövas? i vår Frågeportal. Läs även mer om överprövning av ett avtals giltighet på vår Webbplats.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förfarande vid en förnyad konkurrensutsättning
  • 20 kap. 13 § LOU – förutsättningar för överprövning av avtalet giltighet
  • 20 kap. 15 § LOU – bestämmelserna om ogiltighet ska inte tillämpas om myndigheten skickat tilldelningsbeslut och tillämpat en frivillig avtalsspärr
  • 20 kap. 17 § LOU – tidsfrister för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.