Till senaste kommentaren

Gäller avtalslagen för avtal mellan en upphandlande myndighet och en leverantör?

Hej!

Gäller avtalslagen när en myndighet sluter avtal och agerar som en självständig juridisk person gentemot en enskild fysisk person? Det vill säga gäller då civilrättsliga regler?
mikael verdi Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Inledningsvis kan det konstateras att en upphandlande myndighet som avser att anskaffa varor, tjänster och byggentreprenader av en leverantör ska följa reglerna om offentlig upphandling i lagen om offentlig upphandling (LOU).

  När ett avtal väl ingås mellan exempelvis en kommun och en enskild är avtalslagen tillämplig, till exempel då det uppkommer frågor om avtalets giltighet.

  Hur stor del av avtalslagen som gäller beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Avtalslagen är i vissa delar dispositiv och i vissa delar tvingande. Dispositiv lagstiftning innebär att dess bestämmelser ska tillämpas om parterna inte avtalat om att något annat ska gälla eller om det finns någon särskild lag som ska ha företräde före den mer allmänna avtalslagen. Tvingande lagstiftning innebär att bestämmelserna inte kan avtalas bort.

  Uppdaterad: den 2 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Vilka delar är dispositiva eller indispositiva, beroende på det kortaste svaret? :-)
  Johan
 • Hej Johan,

  Avtalslagen är dispositiv om inget annat framgår av någon bestämmelse i avtalslagen, någon annan lag eller handelsbruk. Exempelvis finns som utgångspunkt inget formkrav för avtal, men det finns formkrav vid köp av fast egendom. För att avgöra vilka bestämmelser i avtalslagen som är dispositiva eller indispositiva måste en bedömning göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Är du i behov av vidare stöd i avtalsrättsliga frågor rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.