Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Längsta tillåtna avtalstider med optioner enligt LUF

Hej,

vi ska hjälpa en av våra kunder att upphandla säkerhetstjänster inom LUF. Är det möjligt att ha följande avtalstid 2+1+1+1+1+1+1 det vill säga max 8 år oavsett vilken kontraktsform? Eller gäller avtalstiden endast vid tecknande av ramavtal?

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) får ramavtal som huvudregel inte löpa längre än åtta (8) år och får bara löpa under en längre tid om det finns särskilda skäl (7 kap. 2 § LUF)

  För andra typer av avtal än ramavtal (det vill säga kontrakt) finns det inte någon uttrycklig bestämmelse om begränsning av kontraktets löptid. EU-domstolen har emellertid uttalat att det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid (se mål C‑454/06 Pressetext). EU-domstolen har därefter i målet C-451/08 Helmut Muller, uppgett att i vart fall starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som i detta fall var aktuellt) för en obegränsad tid inte är förenligt med Europeiska unionens rättsordning.

  I förarbetena till LOU anges att även ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt därför ytterst får avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas (se prop. 2015/16:195 s. 515). Någon liknande skrivning finns inte när kontrakt enligt LUF behandlas. Rimligen borde samma resonemang gälla för kontrakt enligt LUF.

  Angående din fråga om förlängningsklausuler får vara längre än grundavtalet hänvisar jag till inlägget Får förlängningsklausulen löpa längre den initiala avtalstiden?.

  Uppdaterad: den 11 juni 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.