Till senaste kommentaren

Beräkning av upphandlingens värde när avtalet löper tillsvidare

Hej,
Vi har en fråga om vad som gäller vid direktupphandling under tröskelvärdet av ett IT-system och tjänst till en kommun.
Köparen vill teckna ett tvåårigt avtal, som därefter förlängs automatiskt med ett år i taget. Efter de första två åren inträder en möjlighet till ömsesidig uppsägning med 3 månaders uppsägningstid. Avtalet kan därmed löpa på obestämd tid.

Köparen hävdar att avtal, som är på obestämd tid, beräknas värdet för upphandlingen utifrån en avtalstid på 4 år. Detta leder till att Köparen vill att vi halverar vår offert för att de ska kunna göra en direktupphandling. Är det förenligt med LOU?

Kommentarer

 • Hej Ida,

  Beräkning av värdet av upphandlingar utanför det direktivstyrda området
  Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Bestämmelsens utformning påminner till stor del om utformningen enligt huvudregeln vid beräkning av upphandlingens värde över tröskelvärdena. Någon ytterligare beräkningsregel finns inte i de nationella bestämmelserna. Dock ska även direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret beaktas i beräkningen.

  Direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till högst direktupphandlingsgränsen. Jag har svårt att föreställa mig en situation där denna förutsättning skulle vara uppfylld om löptiden är obestämd. Det borde normalt sett inte vara möjligt att använda förfarandet direktupphandling när upphandlingen avser ett avtal som löper på obestämd tid (jfr prop. 2015/16:195 s. 489 f.). Jag vill dock lyfta fram att såvitt jag vet har frågan inte varit föremål för prövning i domstol.

  Gällande din fråga om den upphandlande myndigheten kan begära att ni ska revidera offerten gäller följande. Vid direktupphandling är det möjligt för den upphandlande myndigheten att förhandla med en eller flera anbudsgivare så länge de grundläggande upphandlingsprinciperna iakttas.

  Beräkning av värdet i direktivstyrda upphandlingar
  Beroende på vilken typ av kontrakt, ramavtal eller vilken typ av kontraktsföremål upphandlingen omfattar tillämpas olika regler i 5 kap. LOU. Huvudregeln vid beräkning av värdet av en upphandling är att värdet utgörs av det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen. När värdet bestäms ska options- och förlängningsklausuler som anges i något av upphandlingsdokumenten inbegripas som om de hade utnyttjats.

  Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att beräkna värdet av en upphandling som en schablon på sättet du beskriver. Dessa tillvägagångssätt beskrivs i 5 kap. 10–13 §§ LOU. Notera att detta endast gäller vid upphandling över tröskelvärdena.

  För att läsa mer om avtalets löptid, och särskilt om lämpligheten att avtala om tillsvidarekontrakt, se inlägget Avtalets löptid: Kontrakt tills vidare. Läs även mer om vad beräkningsregeln i 5 kap. 11 § LOU innebär i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - beräkning av upphandlingens värde under tröskelvärdet
  • 19 kap. 7 tredje stycket LOU - när direktupphandling får användas
  • 5 kap. 3 § LOU - beräkning av upphandlingens värde över tröskelvärdet.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.