Till senaste kommentaren

Vad innebär att avvika väsentligt från ramavtal?

När det gäller förnyade konkurrensutsättningar på ramavtal, så undrar jag vad som menas med "Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet (se 7 kap. 3 § LOU)."

Har ni något konkret exempel att visa?

Kommentarer

 • Hej Katarina,

  Bedömningen av vad som är väsentliga avvikelser från villkoren ska göras med ledning av bestämmelserna kring ändring av kontrakt i 17 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Vad som kan utgöra väsentliga ändringar finns beskrivet i 17 kap. 14 § LOU.

  Väsentliga ändringar kan bland annat vara om ändringen inför nya villkor som, om de ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen. Det kan även röra sig om en väsentlig ändring om ändringen innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet. Detsamma gäller om ändringen medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller om det innebär byte av leverantör.

  Läs mer
  För ytterligare läsning om bedömningen av vad som utgör en väsentlig ändring, se Kammarrätten i Jönköpings mål nr 953–09 och Nämnden för offentlig upphandlings (NOU) uttalande i Dm 2005/0197–26. Det sistnämnda fallet rörde det i huvudsak byte av leverantör, men uttalandet omfattar även andra typer av ändringar. Se även vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 1010 – Om hur bedömningen av väsentliga avvikelser ska göras.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.