Till senaste kommentaren

Får man ändra ett kontrakt genom att byta ut en vara till en bättre?

Hej

Kan vinnande leverantör erbjuda en bättre vara eller tjänst vid leverans än vad som är offererat i anbudet förutsatt att den bättre varan eller tjänsten uppfyller ställda krav och har samma kostnad som den offererade produkten?

Skulle myndigheten bryta mot LOU om den bättre varan eller tjänsten accepteras av myndigheten?

Kommentarer

 • Hej,

  Som huvudregel ska ett avtal följas och leverantören ska som utgångspunkt leverera sådana varor som följer av kontraktet. I vissa fall är det dock tillåtet att göra ändringar i ett kontrakt eller ett ramavtal utan en ny upphandling; bland annat om ändringen inte är väsentlig. Av 17 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår vilka ändringar som ska anses som väsentliga och därmed inte är tillåtna. Notera dock att listan inte är uttömmande och att även andra typer av ändringar kan bedömas som väsentliga.

  De ändringar som alltid är att anse som väsentliga är:
  1. att ändringen inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha inneburit att det varit möjligt för andra anbudssökande att delta och kvalificeras i upphandlingen,
  2. att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för leverantören,
  3. att kontraktet eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, och
  4. att leverantören byts ut (i andra fall än vad som gäller enligt de specifika ändringsundantagen).
  I vissa fall är dock även väsentliga ändringar tillåtna. Dessa situationer regleras i 17 kap. 9–13 §§ LOU och innefattar ändringar av mindre värde, ändrings- eller optionsklausuler, kompletterande beställningar och oförutsebara omständigheter.

  Som vi förstår det skulle den ändring du beskriver inte medföra någon extra kostnad för den upphandlande myndigheten. Den skulle därför kunna vara en sådan ändring som anses tillåten, förutsatt att den bättre varan verkligen är bättre än den offererade i alla avseenden. Om ändringen är väsentlig måste dock slutligen avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en sådan bedömning.

  Svaret på din fråga beror också på hur avtalet är utformat. Om det till exempel rör sig om ett ramavtal avseende en mängd olika ospecificerade produkter bör utrymmet för att få göra en ändring vara större än om det rör ett avtal avseende en specifik vara.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

  Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.