Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Begära referenser strider mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen?

Hej!

I 19 kap. 3 § 2 st OSL står att läsa att uppgift som rör anbud ej får lämnas ut förrän tilldelning skett eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Det hänvisas också till 1 st där ett rekvisit för att sekretess ska gälla är att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, om min tolkning är rätt. När en upphandlare då under utvärderingsprocessen begär ut information från tredje part i form av referenstagning avseende ett eller flera anbud, omfattas då denna aktion av den absoluta sekretessen eller ser man det inte som att det allmänna kan lida skada? Om 19 kap 3 § 2 st gäller i detta fall torde all form av referenstagning vara olaglig?

Mvh Ludvig

Kommentarer

 • Hej Ludvig,

  Tack för din fråga. I offentlighets- och sekretesslag (2009:400), (OSL) 19 kap. 3 § regleras situationer där sekretess kan gälla för uppgifter som kan skada det allmännas ekonomiska intresse om uppgifterna lämnas ut till någon annan. Regeln, tillsammans med 31 kap. 16 § OSL, omfattar det man i dagligt tal kallar upphandlingssekretess.

  Första stycket i paragrafen avser tiden efter det att tilldelningsbeslut har fattats eller om upphandlingen har slutförts på annat sätt (till exempel genom ett avbrytande av upphandlingen på grund av sakligt godtagbara skäl). Stycket innehåller ett rakt skaderekvisit som innebär att huvudregeln för uppgifter i den situation som föreskrivs är att de anses vara offentliga och därmed inte omfattas av sekretess.

  Andra stycket i paragrafen avser tiden innan det att tilldelningsbeslut har fattats eller om upphandlingen har slutförts på annat sätt (till exempel genom ett avbrytande av upphandlingen på grund av sakligt godtagbara skäl). Stycket innehåller inget skaderekvisit, vilket innebär att uppgifterna i den situation som föreskrivs i stycket omfattas av absolut sekretess och ska därför aldrig lämnas ut till någon annan. Vidare anges i andra stycket att absolut sekretess gäller för …”uppgift som rör anbud”… En ändamålsenlig tolkning av regeln är att en kontroll av referenser inte kan anses vara en uppgift som rör ett anbud. En annan tolkning av bestämmelsen skulle innebära att den upphandlande myndigheten inte skulle ges en möjlighet att kontrollera vissa krav som ställts i en upphandling, och det kan inte ha varit intentionen vid utformningen och införandet av den aktuella regeln.

  Möjligen skulle man dessutom kunna väga in att uppgift alltjämt får lämnas ut till den som lämnat anbudet, och även denna möjlighet skulle kanske kunna tolkas som att det omfattar sådana referenter som leverantören själv pekat ut i anbudet. Myndigheten bör dock inte upplysa referenten om mer än vad som krävs för att myndigheten ska kunna kontrollera att de uppgifter anbudsgivaren har lämnat avseende den aktuella referensen stämmer.

  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.