Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste vinnande anbudsgivare lämna in brottsregisterutdrag till utländsk myndighet?

Hej,

Vi har fått en tilldelning och nu har vi fått de kompletterade frågorna/begäran dokument från upphandlingsenheten i Finland (Tampere , motsvarande ung Landsting). De frågar efter belastningsregister både VD och Styrelseordförande (per post och med frankerat kuvert så att de kan skicka tillbaka de till oss). Vi är ett nordiskt marknadsbolag i en stor global koncern och vår styrelseordförande är en person i Spanien med en annan hög position i företaget. Tycker att det känns lite onödigt att vi måste begära belastningsregister på honom?? Kan vi invända mot detta? Tacksam svar.

mvh

Kommentarer

 • Hej Anki!

  Jag uppfattar din fråga som att ni deltar i en upphandling som genomförs i Finland. Era frågor bör därför i första hand riktas gentemot tillgängligt upphandlingsstöd i Finland (www.upphandling.fi) och den upphandlande enheten i fråga.

  En finsk upphandling lyder under finsk rätt. Både den svenska och finska lagstiftningen grundas emellertid i LOU-direktivet och innehåller därför i huvudsak samma bestämmelser. I finsk rätt gäller lag (29.12.2016/1397) om offentlig upphandling och koncession för konkurrensutsättning av upphandling. Reglerna om obligatoriska grunder för uteslutning framgår av 10 kap. 80 § och omfattar lagakraftvunna domar gällande viss typ av brottslighet.

  Enligt den finska lagstiftningen ska den upphandlande enheten kräva att den valda anbudsgivaren lämnar in aktuella intyg för att utreda om det finns grund för obligatorisk uteslutning innan ett upphandlingskontrakt ingås. I Finland godkänns finska straffregisterutdrag (i LOU kallas detta för brottsregisterutdrag) för utredningen, samt straffregisterutdrag utfärdade i anbudsgivarens ursprungs- eller etableringsland som avser en medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som utövar representationsbesluts- eller tillsynsmakt. Om ett sådant intyg inte utfärdas i anbudsgivarens etableringsland ska istället en försäkran under ed eller högtidlig försäkran (sanningsförsäkran) som avlagts av en representant för anbudsgivaren godtas som bevis (se 10 kap. 88 § första och fjärde stycket).

  De nationella reglerna kring straffregisterutdrag skiljer sig åt mellan EU:s medlemsstater. Vissa länder saknar registerutdrag som kan användas som ”straffregisterutdrag” enligt upphandlingslagstiftningen. Det är detta som åsyftas med den sista meningen i stycket ovan. En sådan situation innebär att det straffregisterutdrag som efterfrågas måste ersättas med en sanningsförsäkran om straffregisterutdraget inte utfärdas i anbudsgivarens etableringsland. Här i Sverige har Upphandlingsmyndigheten tillsammans med polisen i dnr UHM-2017-0083 (inte offentliggjord) bedömt att utdrag ur det svenska belastningsregistret utdraget inte är användbar som ett brottsregister-/straffregisterutdrag enligt upphandlingslagstiftningen.

  Om den finska upphandlande enheten ifråga har ställt krav på att både VD och styrelseordförande ska inkomma med straffregisterutdrag så är det ett krav som ni i grund och botten måste efterleva. Ni kan därför inte bortse från dessa krav trots att det kan framstå som onödigt. En upphandlande enhet kan inte avvika från upphandlingens obligatoriska krav om det innebär en överträdelse av likabehandlingsprincipen. Som nämnts ovan kan dock straffregisterutdraget ersättas med en sanningsförsäkran om utdraget inte utfärdas i det aktuella landet. Så är fallet i Sverige, vilket redovisats ovan. Hur det ser ut i Spanien har vi inga uppgifter om.

  Jag föreslår att ni tar kontakt med den aktuella upphandlande enheten för frågor som rör upphandlingens krav och utformning.

  Uppdaterad: den 23 juli 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.