Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får man begränsa leverantörers rätt att åberopa andra företags kapacitet?

Hej! Enligt 14 kap 8 § andra stycket, så får den upphandlande myndigheten kräva att vissa uppgifter som är avgörande av för anskaffningen ska utföras av leverantören själv, om kontraktet avser en tjänst, en byggentreprenad eller monterings- eller installationsarbete inom ramen för upphandling av en vara.

Tittar man i LOU-direktivet art 63.2, så medger det att en upphandlande myndighet kräver att det är den leverantör som har lämnat anbud som ska utföra vissa kritiska uppgifter.

Jag hittar inga närmare ledtrådar till vad som avses vara avgörande för anskaffningen (LOU) respektive kritiska (direktivet). Finns det någon annan litteratur eller rättsfall som kan vara vägledande?

Skulle det kunna innebära att man kräver att det är leverantören själv som ska förfoga över nödvändiga personalresurser enligt 14 kap 5 § för att utföra hela det upphandlade kontraktet, och att därmed underleverantörer inte tillåts, utan att man i upphandlingsunderlaget närmare går in på skälen till varför man gör en sådan begränsning?

Kommentarer

 • Hej Carina,

  Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan begränsa åberopande av andra företags kapacitet genom att villkora att leverantören själv ska fullgöra vissa delar av kontraktet enligt 14 kap. 8 § LOU.

  14 kap. 8 § LOU innehåller bestämmelser om att den upphandlande myndigheten får ställa krav för hur ett kontrakt ska fullgöras om andra företags kapacitet åberopas. Bestämmelsen rör med andra ord villkor som kallas särskilda kontraktsvillkor. Det är viktigt att hålla isär detta från vad som regleras i 14 kap. 6 § LOU avseende åberopande av andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav.

  Som du själv är inne på i din fråga framgår det av ordalydelsen i 14 kap. 8 § LOU framgår att den upphandlande myndigheten får kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras direkt av leverantören själv.

  Enligt förarbetena motsvarar formuleringen ”avgörande för anskaffningen” ordvalet ”kritiska” i artikel 63.2 i LOU-direktivet (prop. 2015/16:195 s. 1097). Det går därför inte att få några ledtrådar utifrån denna skillnad.

  I förarbetena anges att vad som är avgörande för anskaffningen inte är preciserat i LOU-direktivet men det får antas förutsätta att vad som är avgörande uppgifter, eller kritiska uppgifter, för anskaffningen ska vara skäl av tyngd då kravet innebär att myndigheten ingriper i leverantörens allmänna rätt att använda sig av andra företags kapacitet (prop. 2015/16:195 s. 1097).

  Bestämmelsen saknar motsvarighet i gamla LOU. Jag känner inte till något rättsfall eller någon litteratur som berör frågan. Sammanfattningsvis är rättsläget något oklart i fråga om vad som är ”avgörande” för anskaffningen enligt 14 kap. 8 § LOU.

  Om en upphandlande myndighet kräver att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras direkt av leverantören enligt 14 kap. 8 § LOU torde det även innebära en inskränkning i leverantörens rätt att åberopa sådan kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav.

  Med vänlig hälsning
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.