Till senaste kommentaren

Beräkning av värdet av en direktupphandling när andra grunder tidigare har använts

Hejsan,

Jag har en fundering om beräkning av varor av samma slag om några av varorna enbart kan köpas av en specifik leverantör på grund av ensamrätt (intellektuella rättigheter som patent, mönsterskydd eller liknande).

Teoretisk frågeställning:
Säg att vi köper till exempel provrör för 700 000 kr per år, men att hälften av pengarna är för att införskaffa provrör till en maskin som vi har som man bara kan köpa provrör från en leverantör på grund av ensamrätt (icke-generiska, Ramavtalet som tecknades vid maskinupphandlingen har löpt ut, men maskinen har minst 4 år livslängd kvar). Ska då de provrör som inte omfattas av ensamrätt upphandlas, eller kan de då direktupphandlas? Nu utgår jag att provrör räknas till varor av samma slag.

De provrör som har ensamrätt skulle rent teoretiskt kunna ersätta 1/3 av de generiska provrören (Men kostnaden för de ickegeneriska provrören överstiger de generiska ganska mycket), men inte alla och det går inte att använda de generiska provrören i maskinen. Kostnaden för provrören understiger kostnaden för maskinen. Jag förutsätter att jag inte är skyldig att teckna ramavtal som sträcker sig över flera år och vill således teckna årliga avtal med leverantörerna.

Min fråga är då, måst jag upphandla de generiska provrören eller är de då ok att direktupphandla?

Kommentarer

 • Hej Lotta,

  Det är möjligt att göra en direktupphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader av samma slag under samma räkenskapsår om kontraktens sammanlagda värde understiger direktupphandlingsgränsen.

  Det är även möjligt att genomföra en direktupphandling om någon av förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 12–19 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda, det vill säga exempelvis om det endast finns en leverantör på grund av ensamrätt. Direktupphandling får även genomföras om det finns synnerliga skäl.

  Den upphandlande myndigheten ska vid en beräkning av värdet av upphandlingen beakta direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret. Frågan om hur värdet av ett kontrakt ska beräknas om flera direktupphandlingar genomförs när den upphandlande myndigheten har använt olika grunder för de olika direktupphandlingarna besvaras varken av lagtext eller av förarbetena.

  Lagtexten gör ingen skillnad på direktupphandlingar som är gjorda på olika grunder, exempelvis på grund av att det finns en ensamrätt eller att den understiger direktupphandlingsgränsen. Lagtexten ger därför uttryck för att samtliga direktupphandlingar av samma slag ska räknas med, oavsett vilken grund som använts för att genomföra direktupphandlingarna. I ditt exempel skulle det innebära att den del som inte kan direktupphandlas med stöd av 6 kap. 14 § punkten 3 LOU som utgångspunkt ska annonseras enligt något av förfarandena i 19 kap. LOU.

  Det kan dock noteras att om den första upphandlingen i exemplet skulle överstiga tröskelvärdet skulle det istället vara frågan om ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering med stöd av 6 kap. 14 § punkten 3 LOU. I en sådan situation är det med andra ord inte frågan om en direktupphandling som behöver beaktas vid beräkningen av den senare direktupphandlingen. Mot bakgrund av detta kan det diskuteras om lagens ordalydelse återspeglar det faktiska rättsläget. Vad som gäller i denna fråga får avgöras i rättstillämpningen.

  I sammanhanget kan det konstateras att en undantagsbestämmelse ska tillämpas restriktivt och inte får användas i syfte att kringgå bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen. Ett sådant inköp kan annars utgöra en otillåten direktupphandling.

  Läs mer
  Frågan har även belysts i vår vägledning Är inköpen av samma slag? - Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag, se s. 17–19. Notera att informationsmaterialet är delvis inaktuellt och därför hänvisar till bestämmelser i gamla LOU. Vägledningen är dock fortsatt aktuell sett till sitt sakinnehåll.

  Källhänvisningar 
  • 6 kap. 14 § punkten 3 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan tillhandahållas av en viss leverantör 
  • 19 kap. 8 § tredje stycket LOU - vid beräkning av värdet på en upphandling ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.
  Uppdaterad: den 17 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.