Till senaste kommentaren

Bevaka agerande under upphandlat avtal?

Hej,

Jag undrar vad det finns för möjligheter för en leverantör som har deltagit i en upphandling att överpröva/överklaga/stoppa avtalet efter att avtalet har signerats med den vinnande leverantören? Den inledande fristen för överprövning har alltså passerats och alla deltagande leverantörer har fått feedback.

Finns det någon rätt eller möjlighet, antingen inom upphandlingslagstiftningen eller på annat sätt, för en förlorande leverantör att "keep track of" den upphandlande myndighetens agerande under det upphandlade avtalet? Då menar jag möjligheten att se att frister eller andra krav som varit avgörande i upphandlingen för vinst/förlust efterföljs avtalsenligt. Att myndigheten inte frångår ska-krav i strid med grundläggande principer för upphandlingar etc.?

Kommentarer

 • Hej Maggan,

  Upphandlingslagstiftningen innehåller inga specifika sådana regler om andra leverantörers rätt att följa upp ingångna avtal. Däremot finns regler om möjligheten att under vissa förhållanden överpröva giltigheten av ett redan ingånget avtal.

  Om en upphandlande myndighet väljer att frångå ett obligatoriskt krav i ett redan ingånget avtal, utan att ha stöd för det, kan det innebära att det föreligger en väsentlig ändring som inte är tillåten. Det brukar jämställas med en otillåten direktupphandling, och detta är någonting som kan angripas av berörda leverantörer.

  Vad gäller möjligheterna generellt sett att som utomstående kunna följa upp ett offentligt avtal kan man som enskild begära ut allmänna handlingar som är hänförliga till avtalet. Det kan till exempel röra sig om avtalsändringar, statistik eller fakturor på vad som köpts in och vilka priser som har betalats. Vissa uppgifter kan dock omfattas av sekretess och det är något som varje myndighet bedömer själva.

  Likaså kan det vara möjligt att följa upp avtalet ”på plats”, det vill säga att man följer upp bygget på plats, eller att man följer upp transporterna av de varor som levereras eller liknande. En sådan fysisk uppföljning måste givetvis ligga inom ramen för andra rättsliga regler.

  Läs mer
  Läs mer om allmänna handlingar och offentlighet och sekretess på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)  – överprövning av ett avtals giltighet.
  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Tack för svar. Betyder det att en leverantör, teoretiskt sätt, kan begära överprövan av giltigheten av ett redan ingånget avtal baserat på 4 kap. 1§ LOU? Som det hänvisas till från 20 kap. 13§ LOU?
  Maggan
 • Hej Maggan,

  En överprövning av ett avtals giltighet kan endast prövas utifrån de omständigheter som anges i lagen om offentlig upphandling. En eventuell överträdelse av de grundläggande upphandlingsprinciperna är inte en självständig grund för att kunna överpröva avtalets giltighet.

  I 20 kap. 13 § andra stycket lagen om offentlig upphandling (LOU) ska hänvisningen till 4 kap. 1 § LOU läsas tillsammans med vad som i övrigt anges i andra stycket i bestämmelsen. Det innebär alltså att avtalet kan förklaras ogiltigt om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr, interimistiskt beslut, tiodagarsfristen eller om avtalet slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut och att någon av de grundläggande upphandlingsprinciperna i 4 kap. 1 § LOU eller någon annan bestämmelse i lagen har överträtts och att detta har medfört att leverantören har eller kan komma att lida skada.

  I de fall som anges i 20 kap. 13 § första stycket punkterna 1–3 LOU krävs däremot inte att den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande upphandlingsprinciperna för att avtalet ska kunna ogiltigförklaras.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)  – överprövning av ett avtals giltighet
  • 4 kap. 1 § LOU – grundläggande upphandlingsprinciperna.
  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.