Till senaste kommentaren

Bevis gällande ESPD - kvalificerade ekonomiska svårigheter

Hej,

I utvärderingen av anbud där anbudsgivaren lämnat egenförsäkran i ESPD anges det i Upphandlingsmyndighetens vägledning att den upphandlande myndigheten, för att bedöma om anbudsgivaren har kvalificerade ekonomiska svårigheter,
 • i första hand ska begära "ett intyg som har utfärdats av en behörig myndighet" och
 • i andra hand "en utsaga som leverantören har lämnat på heder och samvete".
För svenska förhållanden anges det att ett utdrag från något av Bolagsverkets olika register "borde vara möjliga bevis", eftersom de innehåller information om beslut om konkurs, likvidation m.m. Vidare anges det att för uppgifter som inte finns i Bolagsverkets register, som till exempel om leverantören är föremål för tvångsförvaltning m.m., ska den upphandlande myndigheten begära in en sanningsförsäkran på heder och samvete från anbudsgivaren.

Kan man på annat sätt ta reda på informationen, från källor som till exempel Bisnode eller Creditsafe m.m.? Om man inte kan det - vilka utdrag hos Bolagsverket kan man mer specifikt hänvisa anbudsgivarna till att inkomma med? Det är inte jättetydligt för mig hur jag ska göra i detta läge.

Ett annat problem jag har är att jag inte begärt att anbudsgivare som inte lämnar egenförsäkran inkommer med denna typ av registerutdrag. Om registerutdraget ska begäras in (för att det inte går att ta reda på informationen på annat sätt och/eller en sanningsförsäkran på heder och samvete inte är tillräcklig), vad är då bästa sättet att hantera de anbudsgivare som inte lämnat egenförsäkran på?

Jag ser 3 alternativ:
 1. Att endast begära in registerutdrag från de som lämnat egenförsäkran och inte de andra. Detta blir ej likabehandlande, men strider inte heller mot lagstiftningen eftersom det inte anges i lagen hur kraven ska styrkas när man inte lämnar egenförsäkran (och då borde det vara upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om sanningsförsäkran räcker). Vilka specifika registerutdrag gäller det i så fall?
 2. Att begära in registerutdrag från alla, vilket medför risker på grund av komplettering. Och igen - vilka specifika registerutdrag skulle det i så fall gälla?
 3. Att gå på sanningsförsäkran för samtliga och inte begära in något registerutdrag för någon.

Kommentarer

 • Hej!

  Efter nya kontakter med Bolagsverket kan jag meddela att de inte längre registrerar några typer av ackordsuppgörelser. Det enda som registreras är således: beslut om konkurs, företagsrekonstruktion eller likvidation (resterande omständigheter i 13 kap. 3 § punkten 2 LOU måste täckas av en sanningsförsäkran). Dessa uppräknande uppgifter ska enligt uppgift från Bolagsverket framgå av en leverantörs registreringsbevis. Ett sådant kan leverantören köpa av Bolagsverket. Om du har fler frågor avseende registreringsbevis från Bolagsverket och vilken information de innehåller bör du kontakta Bolagsverket.

  Enligt 15 kap. 8 § LOU är det relevanta beviset ”ett intyg som har utfärdats av en behörig myndighet”. Utgångspunkten är alltså att det är Bolagsverkets registreringsbevis som ska begäras in i detta sammanhang. Utdrag från Bisnode eller Creditsafe bör fungera som bevis endast under förutsättning att det kan säkerhetsställas att informationen de bygger kommer från samma källor som Bolagsverket använder sig av. Frågan är ännu inte prövad i domstol.

  Angående dina 3 alternativ
  • Alternativ 1 är inte möjligt eftersom leverantörer som inte ger in en egenförsäkran (ESPD) istället ska inkomma med alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med sitt anbud eller sin anbudsansökan, se prop. 2015/16:195 s. 769.
  • Alternativ 2 är inte heller möjligt eftersom du måste begära in en kombination av registreringsbevis och sanningsförsäkran.
  • Alternativ 3 är inte heller möjligt eftersom en sanningsförsäkran är ett andrahandsbevis. En sanningsförsäkran kan aldrig täcka alla omständigheter i 13 kap. 3 § punkten 2 eftersom det finns registreringsbevis som täcker vissa av omständigheterna.
  Vad bör du göra?
  • Det du måste göra är att i upphandlingsdokumenten kräva att de leverantör som inte väljer att använda sig av en egenförsäkran måste inkomma med ett registreringsbevis från Bolagsverket och den kompletterande sanningsförsäkran redan med sitt anbud. De leverantörer som väljer att använda sig av en egenförsäkran behöver inte inkomma med ett registreringsbevis från Bolagsverket och den kompletterande sanningsförsäkran förrän den upphandlande myndigheten begär det med stöd av antingen 15 kap. 3 eller 4 §§ LOU.
  • Om du upplever att det skulle förenkla din situation bör det vara möjligt att ställa upp ett administrativt ska-krav innebärande att samtliga leverantörer måste ge in en egenförsäkran. Det bör inte finnas något hinder mot detta främst med hänsyn till att ett sådant krav inte bör anses vara oproportionerligt. Frågan är inte prövad i domstol.
  Med vänlig hälsning,
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.