Till senaste kommentaren

Kan en anbudsbilaga på fel språk rättas, förtydligas eller kompletteras?

Hej,
Jag funderar över följande:
Om UM har angett i upphandlingsföreskrifterna att anbud ska vara skrivet på svenska och anbudslämnaren skickar in en begärd bilaga (inte intyg, certifikat eller liknande) skriven på engelska, finns det då något utrymme i lagen gällande komplettering att få ny bilaga skriven på svenska, eller måste anbudet förkastas i ett sådant fall?

Kommentarer

 • Hej Peter!

  Utgångspunkten är att ett anbud kan lämnas på vilket som helst av Europeiska unionens officiella språk. Den upphandlande myndigheten kan däremot besluta vilket språk som ska användas under förutsättning att kravet inte står i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna samt att det framgår av annonsen. Ett obligatoriskt krav på svenska som anbudsspråk omfattar även intyg och andra dokument som bifogas anbudsformuläret.

  Rättelse, förtydligande och komplettering av anbud
  En förutsättning för att rättelse, förtydligande och komplettering av anbud ska kunna genomföras enligt 4 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är att anbuden inte ändras i sak. Åtgärden måste även vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet, vilket medför att anbud som huvudregel inte får ändras sedan tidsfristen för anbud har löpt ut.

  Möjligheten att ersätta tidigare lämnade uppgifter regleras genom möjligheten till rättelse. Om det finns ett fel i ett intyg som utfärdats av tredje man och som lämnats in av leverantören, sker rättelse genom att leverantören lämnar in ett nytt, korrekt intyg. Ändring av uppgifter i ett anbud eller en anbudsansökan innebär emellertid en hög risk för brott mot likabehandlingsprincipen (se prop. 2015/16:195 s. 977–978).

  Gemensamt för termerna förtydliga och komplettera är att det inte handlar om att ersätta tidigare lämnade uppgifter med nya utan om att konkretisera dem på något sätt. Det innebär i praktiken att tidigare lämnade uppgifter på ett eller annat sätt konkretiseras och preciseras utan att de blir ersatta eller ändrade. Helt nya sakuppgifter kan inte tillföras ett anbud genom en komplettering eller ett förtydligande.

  Vad som gäller i den beskrivna situationen
  Mig veterligen har inte denna specifika situation prövats av domstol. Det finns ett snarlikt fall från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 897–14). Med stöd av proportionalitetsprincipen beslutade domstolen i målet att avstå från att strikt upprätthålla språkkravet när två bilagor i form av certifikat för kvalitets- och miljöledningssystem delvis var avfattade på engelska. Det är dock osäkert hur mycket vikt som avgörandet kan tillmätas efter Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2016 ref. 37, där det i ett visst fall ansågs strida mot likabehandlingsprincipen att begära förtydligande eller komplettering av ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav. Efter Högsta förvaltningsdomstolen har Kammarrätten i Sundsvall dömt i linje med domen från Kammarrätten i Jönköping (se Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2502-19.

  Vidare kan nämnas ett flertal fall där domstolarna bedömt att en anbudsansökan eller ett anbud inte kan kompletteras med obligatoriska uppgifter (se bland annat Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 7714-08, mål nr 6248-11, Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 3378-08, mål nr 7138-10, mål nr 1183-14 samt Kammarrätten Sundsvalls domar i mål nr 2699-08, mål nr 802-12, och mål nr 1220-13).

  Sammanfattningsvis kräver en åtgärd i form av rättelse, förtydligande eller komplettering att åtgärden står i full överensstämmelse med principerna om likabehandling och öppenhet. Om den upphandlande myndigheten inte kan säkerställa att detta krav tillgodoses bör åtgärden inte genomföras.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.