Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU?

Hej!
Jag undrar om ett bolag ägs till 50% av privat bolag och till 50% av kommunalt bolag, omfattas det då av lagen om offentlig upphandling?

Kommentarer

 • Hej Maria!

  Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet.

  Begreppet upphandlande myndighet avser en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs i LOU beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa.

  Begreppet offentligt styrt organ omfattar en juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Dessutom måste något av följande kriterier uppfyllas:
  1. Den juridiska personen är till största delen finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
  2. Den juridiska personens verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, 
  3. I den juridiska personens styrelse eller motsvarande ledningsorgan är mer än halva antalet ledamöter utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.
  Kravet på att den juridiska personen ”till största del” ska vara finansierad av staten eller en upphandlande myndighet har av EU-domstolen tolkats rent kvantitativt, vilket därför innebär ”till mer än hälften”, se mål C-380/98 University of Cambridge, punkterna 28–33. Vad avser kravet på att den juridiska personens verksamhet står under kontroll av staten eller en upphandlande myndighet ger EU-domstolens praxis bilden av att kravet innebär en direkt eller indirekt kontroll över beslut i upphandlingsärenden, se till exempel mål C-237/99 Kommissionen mot Frankrike punkterna 51-59.

  Som exempel på svenska offentligt styrda organ kan nämnas Svenska Spel och Akademiska Hus. Svenska Spel har vid två tillfällen bedömts utgöra ett offentligt styrt organ, se Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6937-09 och Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 27515-15. Akademiska Hus bedömdes utgöra ett offentligt styrt organ av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2016 ref. 67. Se även bedömningen av om Systembolaget är en upphandlande myndighet i Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7265-14.

  Att ett bolag ägs till 50 procent av ett privat bolag och till 50 procent av ett kommunalt bolag kan tala emot att det uppfyller samtliga nödvändiga kriterier för att anses som ett offentligt styrt organ och därmed omfattas av LOU. Bedömningen kan dock inte enbart baseras på bolagets ägarförhållande utan måste göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis om bolaget tillgodoser ett behov i det allmännas intresse.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • 1 kap. 22 § LOU – definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrt organ.
  Uppdaterad: den 23 september 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.