Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU?

Hej!
Jag undrar om ett bolag ägs till 50% av privat bolag och till 50% av kommunalt bolag, omfattas det då av lagen om offentlig upphandling?

Kommentarer

 • Hej Maria!

  Lagen om offentlig upphandling gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (se 1 kap. 2 § LOU).

  Enligt definitionen i 1 kap. 22 § LOU avser begreppet upphandlande myndighet en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa.

  Ett bolag som ägs till 50 % av ett privat bolag och till 50 % av ett kommunalt bolag är varken en statlig myndighet, kommunal myndighet eller beslutande församling i en kommun eller ett landsting.

  Vad som avses med offentligt styrt organ framgår av 1 kap. 18 § LOU. Begreppet omfattar en juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Dessutom måste något av följande kriterier uppfyllas:
  1. Den juridiska personen är till största delen finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
  2. Den juridiska personens verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, 
  3. I den juridiska personens styrelse eller motsvarande ledningsorgan är mer än halva antalet ledamöter utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.
  Kravet på att den juridiska personen ”till största del” ska vara finansierad av staten etc. har av EU-domstolen tolkats rent kvantitativt, vilket därför innebär ”till mer än hälften”, se mål C-380/98, University of Cambridge, punkt 28–33. Vad avser kravet på att den juridiska personens verksamhet står under kontroll av staten etc. ger EU-domstolens praxis bilden av att kravet innebär en direkt eller indirekt kontroll över beslut i upphandlingsärenden, se t.ex. mål C-237/99 Kommissionen mot Frankrike punkterna 51-59.

  Som exempel på svenska offentligt styrda organ kan nämnas Svenska Spel och Akademiska Hus. Svenska Spel har vid två tillfällen bedömts utgöra ett offentligt styrt organ, se Kammarrätten i Stockholms dom i mål 6937-09 och Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål 27515-15. Akademiska Hus bedömdes utgöra ett offentligt styrt organ av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2016 ref. 67. Se även bedömningen av Systembolaget i Kammarrätten i Stockholms dom i mål 7265-14.

  Att ett bolag ägs till 50 % av ett privat bolag och till 50 % av ett kommunalt bolag kan tala emot att det uppfyller samtliga nödvändiga kriterier i 1 kap. 18 § för att anses som ett offentligt styrt organ och därmed omfattas av LOU. Bedömningen kan dock inte enbart baseras på bolagets ägarförhållande utan måste göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis om bolaget tillgodoser ett behov i det allmännas intresse.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.