Till senaste kommentaren

Går det att byta åberopat företag under anbudsprövningen?

Enligt 14 kap. 7 § ska upphandlande myndighet begära att åberopat företag byts ut om denne inte uppfyller de krav företaget åberopas för.

Ett kvalificeringskrav som ställts på anbudsgivaren om exempelvis en viss rating, kan uppfyllas även om rating är under kravnivån, om anbudsgivaren inkommer med en trovärdig förklaring. Om det skulle vara så att ett åberopad företag inte uppfyller ett sådant krav, som alltså är kopplat till den åberopade kapaciteten, kan upphandlande myndighet då acceptera en motsvarande förklaring från denna eller måste företaget bytas ut?

Uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: den 29 april 2019

Kommentarer

 • Hej Hanna,

  Som vi tolkar din fråga undrar du om en underleverantör vars kapacitet är åberopad av en anbudsgivare ska ha samma möjlighet som en anbudsgivare att kunna styrka sin ekonomiska och finansiella ställning genom annan lämplig utredning om denne inte når upp till det ratingbetyg den upphandlande myndigheten krävt som bevis för att kravet ska anses vara uppfyllt.

  Utifrån den praxis som finns och som utgår från reglerna i gamla LOU så är det precis så som du säger att en anbudsgivare i vissa fall ska ges en möjlighet att kunna styrka sin ekonomiska eller finansiella ställning på andra sätt om man till exempel inte uppfyller ett angivet ratingbetyg då uppräkningen av vilka bevis som får användas för att styrka uppfyllda krav som tar sikte på anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning inte har ansetts vara uttömmande, se till exempel RÅ 2005 ref. 47 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4855-09, och därför ska en individuell bedömning av anbudsgivarens kapacitet göras innan anbudet förkastas. Denna möjlighet till att åberopa alternativ bevisning torde också till viss del vara beroende av hur kvalificeringskraven har utformats.

  Jag kan inte se något principiellt skäl till att en underleverantör skulle ges andra möjligheter eller begränsningar att kunna styrka ett sådant krav i förhållande till hur en anbudsgivare ges möjlighet att kunna visa samma kravuppfyllnad.

  Det som bör tilläggas i sammanhanget är att det råder en viss otydlighet i det nya direktivet om bevisen för ekonomisk och finansiell ställning som räknas upp i bilaga XII till LOU-direktivet (2014/24/EU) är att betrakta som uttömmande eller inte. Listan på bevis är inte uttömmande. För att läsa mer om detta se inlägget Krav på ekonomisk och finansiell ställning i vår Frågeportal.

  Läs mer
  Se även inlägget Går det att byta ut underleverantören vid åberopande av annat företags kapacitet? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 29 april 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.