Till senaste kommentaren

Får man byta leverantör på grund av delning av aktiebolag?

Hej!

I LOU finns en bestämmelse som reglerar byte av leverantör på grund av företagsomstrukturering, där bestämmelsen anger "inklusive uppköp, sammanslagning, förvärv och insolvens". Omfattas även delning av aktiebolag (fission)?

Förutsättningarna för frågan är följande: Det är fråga om en intern omstrukturering där delar av den ursprungliga leverantören överförs till två helägda dotterbolag. Den ursprungliga leverantören kommer även efter delningen att finnas kvar, men de upphandlade kontrakten ska överföras till dotterbolagen. Den ursprungliga leverantören kommer bland annat att kunna ställa moderbolagsgaranti för att se till så att kvalificeringskraven i de ursprungliga förfrågningsunderlagen är uppfyllda.

Kommentarer

 • Hej Hanna,

  Listan avseende orsaker till godtagbara företagsomstruktureringar enligt 17 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är inte uttömmande.

  Vi tolkar förfarandet det inte som att förfarandet du beskriver avser en fission. Vi skulle snarare benämna det som en verksamhetsöverlåtelse.

  Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om leverantörens tänkta företagsomstrukturering ska godtas.

  Läs mer
  Läs om bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen. För att läsa mer om verksamhetsöverlåtelse se Skatteverkets webbplats.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – byte av leverantör
  • 5 och 8 §§ lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser – vad som avses med en verksamhetsöverlåtelse.

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav
 • Hej igen,

  En delning av aktiebolag kan genomföras på ovan beskrivet sätt så att endast del av det överlåtande bolaget överförs till de övertagande bolagen, se aktiebolagslagen 24 kap. 1 § andra stycket, andra punkten. Det är då fråga om en partiell delning (partiell fission). Delningen sker genom ett förfarande som kräver Bolagsverkets inblandning på motsvarande sätt som en fusion.

  Vår uppfattning är att detta bör omfattas av undantaget, särskilt i detta fall då det dessutom är fråga om en intern omstrukturering.
  Hanna
 • Hej Hanna,

  Vi förstår. Under förutsättning att en företagsomstrukturering är intern (inom koncernen) ser vi principiellt inget hinder mot att bestämmelsen skulle vara tillämplig. Det finns dessutom liknelser mellan din situation och de omständigheter som framgår av EU-domstolens mål C-454/06 Pressetext. Många hävdar att bestämmelsen om leverantörsbyte är en kodifiering av den aktuella domen.

  Vi vill återigen påtala att det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om det finns förutsättningar för ett leverantörsbyte och om bytet ska godtas.

  Uppdaterad: den 16 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.