Till senaste kommentaren

Kräver lagen att man ska ange CPV-koder vid en upphandling under tröskelvärdet?

Hej,

Kräver lagen att man ska CPV koda en upphandling under tröskelvärdet?

Mvh Leif
Leif Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Leif,

  Genom CPV-nomenklaturen fastställs ett klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att standardisera de referenser som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för upphandlingen.

  Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för offentlig upphandling ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-förordningen), i lydelsen enligt Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

  Den aktuella bestämmelsen gäller även vid upphandling under tröskelvärdena. Upphandlande myndigheter och enheter ska alltså använda CPV-nomenklaturen vid all upphandling. Detta innebär samtidigt inte att upphandlande myndigheter måste ange relevanta CPV-koder vid exempelvis direktupphandlingar. Någon sådan skyldighet finns inte i LOU. Däremot är det sannolikt inte möjligt att genomföra en annonserad direktupphandling med valfritt användande av någon annan nomenklatur än CPV-nomenklaturen.

  Källhänvisningar
  • 4 kap.19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för offentlig upphandling ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i CPV-förordningen
  • 19 kap. 2 § fjärde strecksatsen LOU - 4 kap. 19 § ska tillämpas även vid upphandling enligt 19 kap. LOU
  • prop. 2015/16:195 s. 465 - upphandlande myndigheter och enheter ska alltså använda CPV-nomenklaturen vid all upphandling.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Detta innebär samtidigt inte att upphandlande myndigheter måste ange relevanta CPV-koder vid exempelvis direktupphandlingar. Någon sådan skyldighet finns inte i LOU.

  Hej. Var kan man läsa mer om denna tolkning?
  Tord Strandberg
 • Hej Tord,

  Vi tolkar din fråga som att du undrar vilket stöd vi har för den citerade tolkningen. Vi har gjort den aktuella tolkningen utifrån ordalydelsen av LOU.

  Vilka bestämmelser som gäller vid direktupphandling framgår av 19 kap. LOU. Av kapitlet framgår inte att en upphandlande myndighet har en skyldighet att ange relevanta CPV-koder i något skede av förfarandet. Det finns vidare inget krav på skriftlig kommunikation vid direktupphandling, och det finns heller inget krav i lagen på vare sig annonsering eller konkurrensutsättning vid direktupphandling, därför faller syftet och funktionen med att göra det obligatoriskt att använda CPV-koder vid direktupphandling. Därav vår tolkning.

  Däremot finns självklart inget hinder mot att den upphandlande myndigheten använder CPV-koder vid direktupphandling om den önskar göra det.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Då kan man tolka att detta gäller hela Kap 19, även punkten 2, "upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga  2."
  Tord Strandberg
 • Hej Tord,

  Det är inte helt korrekt uppfattat.

  Direktupphandling
  I det föregående svaret redogjorde vi för vad som gäller vid direktupphandling. Naturligtvis kan direktupphandling under vissa förutsättningar genomföras vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till LOU (se 19 kap. 1 § punkten 1 och 19 kap. 7 § tredje stycket LOU). Då behöver myndigheten inte använda CPV-koder.

  Annonsering av upphandlingar under tröskelvärdet
  För att läsa vad som gäller vid annonsering av upphandlingar under tröskelvärdet se vår webbplats. Notera att annonsering inte behöver ske vid direktupphandling.

  Upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 över tröskelvärdet
  Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § LOU, tillämpas även bestämmelserna om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ (se 19 kap. 3 § andra stycket LOU). En annons om upphandling enligt 10 kap. LOU ska skickas till TED för publicering (se 2 § upphandlingsförordningen). CPV-koder måste användas för att TED ska godta en annons (se exempelvis genomförandeförordningen (EU) 2015/1986, bilaga XVIII, avsnitt II.1.2).

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.