Till senaste kommentaren

Får en leverantör delta i upphandlingen om denne beställt handlingar som vi vill använda i vår tur?

Hej. En markentreprenör kallad X har inför ett saneringsjobb tagit in konsulthjälp för handlingsplan, riskbedömning etc. Dessa handlingar vill nu UM ta över och gå ut och upphandla entreprenaden på. Får X delta i upphandlingen och lägga anbud?

( UM har ABK avtal i projekteringsfas med en leverantör. Det är denne leverantör som anlitat X för utredning av det saneringsjobb som måste göras. X har i sin tur anlitat experter/konsulter för framtagande av handlingar. X står som beställare på handlingarna och de vill ju själva utföra jobbet som handlar om några miljoner för sanering och fyllning. Men om de är beställare av systemhandlingarna, anses de inte då ha fått fördelaktig information före sina konkurrenter eller är det lika villkor för alla? Kan de delta i upphandlingen? Eller måste de diskas om de inkommer med anbud?
)

Kommentarer

 • Hej Camilla,

  Av 4 kap. 8 § lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår hur en upphandlande myndighet ska agera om en leverantör har deltagit i förberedelserna inför en upphandling.

  Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av en upphandling, ska de andra anbudssökandena eller anbudsgivarna informeras om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats i det sammanhanget. En anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i förberedelserna av upphandlingen får uteslutas från förfarandet endast om det inte finns något annat sätt att säkerställa att principen om likabehandling följs. Innan anbudssökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få möjlighet att lägga fram utredning om att deras deltagande i förberedelserna inte kan leda till en snedvridning av konkurrensen (angående uteslutning se 13 kap. 3 § punkten 7 LOU).

  Om den upphandlande myndigheten bedömer att leverantören har fått en otillbörlig konkurrensfördel genom deltagandet inför upphandlingen bör myndigheten överväga om konkurrensfördelen kan neutraliseras på något sätt.

  Hur den upphandlande myndigheten kan neutralisera en sådan fördel framgår inte av lagstiftningen. I litteraturen har dock olika förslag förts fram som skulle kunna leda till att konkurrensfördelen upphör. Ett exempel är att den upphandlande myndigheten bestämmer en relativt lång tidsfrist för att lämna in anbud, för att även övriga anbudsgivare ska få tillräcklig tid på sig för att utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Ett annat exempel är att den upphandlande myndigheten använder sig av funktionskrav för att öppna upp för fler potentiella lösningar. Mer specifika krav kan upplevas som konkurrensbegränsande och riskerar att ge en leverantör otillbörliga fördelar. Ett alternativ till det sistnämnda förslaget kan också vara att den upphandlande myndigheten tillåter anbud med alternativa utföranden.

  Det finns ett antal olika domar som berör situationen om leverantörers deltagande i förberedelserna av en upphandling. Se till exempel Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2458–11 (anbudsgivare hade tagit fram förslag till förfrågningsunderlag) och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6986–09 (anbudsgivare hade tagit fram förslag till förfrågningsunderlag genom ett bolag och lämnat anbud genom ett annat bolag).

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.